ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

TOPNEWS

Την Τρίτη 22 Μαΐου οι Πρυτανικές εκλογές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

fonirodopis.gr

Το διακύβευμα των εκλογών ο κίνδυνος να επικρατήσει κλίμα διχόνοιας και εγωισμών που θα αποφέρουν τον ακαδημαϊκό διχασμό, σύμφωνα με τον Πρυτανεύοντα Καθηγητή Σταύρο Τουλουπίδη

Για την Τρίτη 22 Μαΐου ορίστηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης βάσει και της υπ’ αριθμόν ΔΠΘ/ΠΡ/40307/3133/17.04.2018 σχετικής προκήρυξης που υπογράφει ο Πρυτανεύων Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης.

Η νέα Πρυτανική Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές θα έχει τετραετής θητεία και θα αναλάβει καθήκοντα από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 31 Αυγούστου 2022.

Η προκήρυξη των εκλογών:

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας:

Ως Πρύτανης εκλέγεται μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Αντιπρύτανης εκλέγεται μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Ιδρύματος για ίδια θητεία.

Β) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα.

Γ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες συνολικά.

Δ) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 Πρυτάνεις δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Επισημαίνεται, ότι ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου ή άλλου ΑΕΙ με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή ΠΜΣ, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις. Ημέρα διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 22 Μαΐου 2018 από τις 09:00 έως και τις 17:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του ΔΠΘ.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 στον ίδιο χρόνο και τόπο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017, οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους με αίτηση, υπογεγραμμένη από τους ίδιους. Η αίτηση αυτή μπορεί:

Α. Να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Πρύτανη του ΔΠΘ έως και την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Β. Να κατατεθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου στη Γραμματεία του Πρύτανη του ΔΠΘ έως και την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Γ. Να αποσταλεί με συνημμένη επιστολή, η οποία πρέπει να κατατεθεί στο Ταχυδρομείο έως και την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Δ. Να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@duth.gr έως και την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων), β) από το σύνολο των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας.

Σταύρος Τουλουπίδης: «Να συμπεριφερθούμε με σύνεση, νηφαλιότητα και με τη μέγιστη συναίνεση»

Το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών έθεσε ο Πρυτανεύων του ΔΘΠ, Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης, ο οποίος καλεί τους συναδέλφους του να συμπεριφερθούν με σύνεση και νηφαλιότητα ώστε να κατακτηθεί η μέγιστη συναίνεση και να αποφευχθεί ο ακαδημαϊκός διχασμός.

Στην επιστολή του ο κ. Τουλουπίδης αναφέρει αναλυτικά:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,

Οι προσεχείς πρυτανικές εκλογές είναι ίσως οι πλέον κρίσιμες και εμβληματικές στην ιστορία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διανύουμε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ύστερα από μία σειρά πρωτόγνωρων και απρόβλεπτων λυπηρών φαινομένων, που έχουν δυστυχώς τραυματίσει το κύρος και τη δημόσια εικόνα του Ιδρύματός μας. Καλούμαστε όλοι, με αίσθημα υψηλής ευθύνης απέναντι στους φοιτητές, τους υπαλλήλους, την κοινωνία και τους εαυτούς μας, να συνδιαμορφώσουμε συνθήκες υπέρβασης της κρίσης. Να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και ενωμένοι τα συσσωρευμένα προβλήματα και ν΄ απαντήσουμε με επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών. Καθώς όπως μας υπενθυμίζει ο Μακρυγιάννης πρέπει “να είμαστε εις το εμείς” και όχι “εις το εγώ”.

Οφείλουμε να συμπεριφερθούμε με σύνεση και μετριοπάθεια, να κατακτήσουμε τη μέγιστη συναίνεση. Να εκφραστούμε όλοι μέσα από ένα ψηφοδέλτιο, που θα είναι καρπός νηφάλιας εσωτερικής διαβούλευσης, που θα οδηγήσει στη συγκρότηση μιας λίστας υποψηφίων στο πρόσωπό των οποίων, θα εκφραστεί η ανάγκη για μία νέα, λαμπρή και δημιουργική πορεία του ακριτικού οργανισμού μας.

Το διακύβευμα σήμερα είναι ο κίνδυνος να λάβουμε λανθασμένες αποφάσεις, να επικρατήσει κλίμα διχόνοιας και εγωισμών που θα αποτελέσει απαρχή ενός πρωτοφανούς ακαδημαϊκού διχασμού που θα υπονομεύσει το μέλλον του Πανεπιστημίου μας.

Οι συνθήκες που με ανέδειξαν ως Πρυτανεύοντα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μου έδωσαν τη δυνατότητα να μπορώ σήμερα να υπερηφανεύομαι ότι το υπηρέτησα με συνέπεια και αφοσίωση, χωρίς έπαρση και μισαλλοδοξία.

Δεσμεύομαι ότι θα συνεισφέρω όλες τις δυνάμεις μου στην υποστήριξη των νέων πρυτανικών αρχών και θα συνεργαστώ μαζί τους, σε ότι μου ζητηθεί».

[TheChamp-Sharing]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ