ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέγραψε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

fonirodopis.gr

Την έναρξη της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοίνωσε και επίσημα ο πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ μαζί με τον ομόλογο του, καθηγητή Πάρι Τσάρτα.

Στο πρωτόκολλο συνεργασίας, διάρκειας 5 ετών και με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής, μεταξύ των δύο πανεπιστημίων συμπεριλαμβάνονται 10 συνολικά άρθρα και μεταξύ άλλων προβλέπονται ανταλλαγή μελών ΔΕΠ, ανταλλαγή φοιτητών στα πρότυπα του προγράμματος Erasmus, δημιουργία θερινών εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ανάπτυξη μαθημάτων εξ αποστάσεως. Αναλυτικά, στα 10 άρθρα του Πρωτοκόλλου αναφέρονται τα εξής :

Άρθρο 1

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται να αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα για την επίτευξη των ακόλουθων δράσεων:

1. Εγκαθίδρυση συνεργασίας σ’ όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό, και διοικητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία

2. Διοργάνωση και ανάπτυξη κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών

3. Ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές και Έρευνα, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό με βάση τους κείμενους κανόνες

4. Αξιοποίηση του θεσμού του «επισκέπτη» καθηγητή για την διοργάνωση σειράς διαλέξεων, διδασκαλία μαθημάτων κλπ

5. Διοργάνωση και προώθηση κοινών Θερινών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

6. Διοργάνωση και Ανάπτυξη μαθημάτων εξ’ αποστάσεως μέσω διαδικτύου (distance learning) κοινού ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος

7. Εγκαθίδρυση ευρύτερων παιδαγωγικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των Πανεπιστημίων, προς όφελος των φοιτητών/τριών αλλά και του συνόλου των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας

8. Συνεργασία – δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων των Ιδρυμάτων, και από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας

9. Διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την έρευνα σε τομείς ειδικούς ενδιαφέροντος (εφαρμοσμένης ή βασικής έρευνας)

10. Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω, για παράδειγμα, της ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων, τεχνογνωσίας, δεδομένων κλπ, τηρουμένων των κανόνων που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

11. Υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων

12. Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. Workshops, Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων, κλπ.) με την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων

13. Διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία επιμέρους μονάδων, γραφείων ή επιτροπών των Ιδρυμάτων (ΕΛΚΕ, ΜΟΔΙΠ, Βιβλιοθήκη, Γραφείο Αποφοίτων κλπ)

14. Αλληλοεκπαίδευση – κατάρτιση διοικητικών υπαλλήλων

15. Ανάδειξη και παρουσίαση καλών διοικητικών πρακτικών, και χρήση αποτελεσματικών εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης

16. Συνεργασία σε ζητήματα αξιοποίησης επιστημονικού έργου προς άμεσο όφελος της κοινωνίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών στρατηγικής συνεργασιών με τοπικές κοινωνίες, και εθνικούς φορείς

17. Τέλος, ανταλλαγή διδασκόντων, επιστημονικών συνεργατών, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.

Άρθρο 2

Τα συμβαλλόμενα Πανεπιστήμια συμφωνούν να υποστηρίζουν με όλα τα δυνατά μέσα τους φιλοξενούμενους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο, που κάθε φορά τους φιλοξενεί. Η ανταλλαγή επισκεπτών γίνεται μετά από γραπτή πρόσκληση, όπου και ορίζονται λεπτομερώς οι λόγοι της επίσκεψης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα καθώς και το χρονοδιάγραμμα παραμονής των φιλοξενούμενων.

Άρθρο 3

Για κάθε περίπτωση, καθορίζονται ο αριθμός των υπό ανταλλαγή διδασκόντων, ερευνητών, φοιτητών ή διοικητικών υπαλλήλων, οι οικονομικοί όροι της παραμονής καθώς και κάθε άλλο θέμα, π ου έχει σχέση με την φιλοξενία αυτών και με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες.

Συγκεκριμένα, τα Πανεπιστήμια δεσμεύονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό τους για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης από το Πανεπιστήμιο προέλευσης και κάλυψη δαπανών διαμονής από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την ανταλλαγή θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των Πανεπιστημίων και θα τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 4

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των κοινών δραστηριοτήτων από το ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από συμφωνία και του άλλου μέρους, που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα. Τα Πανεπιστήμια θα συσκέπτονται κάθε φορά που το κρίνουν ως αναγκαίο με σκοπό να προβούν σε εκτίμηση για την εξέλιξη των κοινών επιστημονικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και να συντάξουν τον απολογισμό των ήδη υλοποιηθέντων έργων ή εκείνων που ευρίσκονται ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης.

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν το ζήτημα της τυχόν οικονομικής εκμεταλλεύσεως των παραχθέντων πνευματικών δικαιωμάτων, το ζήτημα της καταχωρήσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλα συναφή θέματα που προκύψουν θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των Πανεπιστημίων και θα τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 5

Κάθε Ίδρυμα ορίζει έναν εκπρόσωπο για το συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών και την επιτυχή υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου. Πέραν αυτού, οι Πρυτάνεις και οι Πρυτανικές αρχές των Ιδρυμάτων αναλαμβάνουν τη δέσμευση για τη στενότερη δυνατή συνεργασία και αντιμετώπιση κοινών θεμάτων.

Άρθρο 6

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των Ιδρυμάτων.

Άρθρο 7

Το παρόν Πρωτόκολλο θα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής του. Συνάπτεται για μια μέγιστη περίοδο πέντε ετών, εφόσον δεν θα καταγγελθεί από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, με προειδοποίηση που θα κατατεθεί έξι μήνες πριν. Σε περίπτωση ανανέωσης για περίοδο πέραν της πενταετίας, ή τροποποίησής του, χρειάζεται η αμοιβαία συγκατάθεση των δυο συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 8

Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να συμπληρωθεί, με τη συνυπογραφή του και από άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, μετά από κοινή συμφωνία των δυο μερών.

Άρθρο 9

Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία και /ή την υλοποίηση αυτού του Πρωτοκόλλου θα επιλύονται μέσω συζητήσεων ή και διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Άρθρο 10

Το παρόν Πρωτόκολλο, που υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα αντίγραφα, θεωρείται υπό ισχύ μετά την υπογραφή του από τους Πρυτάνεις των ανωτέρω Ιδρυμάτων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ