ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο εδώλιο δύο εργολάβοι και οχτώ υπάλληλοι της τέως Νομαρχίας για σπατάλη 600.000 ευρώ!

Καταλογίζονται τυπικές ευθύνες και στην πολιτική ηγεσία της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Μέσα σε 10 μέρες το δημόσιο έχασε 600.000 ευρώ

«Πάρτι» σε Υπηρεσίες με τους διαγωνισμούς

Το ροκάνισμα του δημοσίου χρήματος γίνονταν με μια σειρά παραβατικών ενεργειών, παράτυπων διαδικασιών και ύποπτων μεθοδεύσεων

Στελέχη του περιβάλλοντος του κ. Γιαννακίδη με ανακοινώσεις ψεύτικου περιεχομένου εκθέτουν τον σημερινό Περιφερειάρχη

Η ιστορία με τους παράτυπους διαγωνισμούς και την εκμετάλλευση αδρανών υλικών άρχισε όταν η «ΦΩΝΗ» πληροφορήθηκε ότι γίνονταν «πάρτι» σε κάποιες Υπηρεσίες με   διαγωνισμούς που σε άλλες περιπτώσεις θα κρίνονταν ασύμφοροι για το δημόσιο αλλά και με την μεταφορά χιλιάδων κυβικών μέτρων αμμοχάλικου χωρίς κάποια έγκριση και απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας του δημοσίου.

Ζητήσαμε πληροφορίες από τις σχετικές Υπηρεσίες και διαπιστώσαμε ότι η όλη διαδικασία είχε πολλά τρωτά ενώ  διαγωνισμός που έγινε έδειξε ότι  μέσα σε 10 μέρες το δημόσιο έχασε περίπου 600.000 ευρώ !

Σχολιάσαμε το γεγονός και  αμέσως πήραμε μια απάντηση από το γραφείο υποστήριξης του νομάρχη κ. Γιαννακίδη που είχε σε τέσσερα σημεία ανακρίβειες και ψέματα. Η καταγγελία που ακολούθησε έγινε αντικείμενο έρευνας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης και φυσικά και από την Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ).

Τόσο η έρευνα της  επιθεώρησης όσο και η αντίστοιχη διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές  έφεραν αποτέλεσμα αφού διαπιστώθηκαν  πειθαρχικές ευθύνες  οκτώ  υπαλλήλων και 5 αιρετών   Ειδικότερα αναφέρεται

Από την υπηρεσία 1η Νομαρχιακή Επιτροπή πρωτογενούς τομέα του Ν.Δ. Ροδόπης που ηταν η Προϊσταμένη Αρχή του έργου «αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων περιοχής Φιλύρας», ο Πρόεδρος και τα μέλη της ως άνω επιτροπής φέρουν μόνον τυπικές και όχι ουσιαστικές ευθύνες, διότι ενέργησαν σχετικά με την έγκριση της μελέτης και της δημοπράτησης του ως άνω έργου, την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, την έγκριση των παρατάσεων της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου, αποδεχόμενοι τις σχετικές εισηγήσεις της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας που ηταν η Διενεργούσα Υπηρεσία του έργου.

Ο Νομάρχης Ροδόπης να ασκήσει τον προσήκοντα έλεγχο κατά των υπαλλήλων που αναφέρονται παρακάτω :

Α.Κ : Εισηγήθηκε την έγκριση περιβαλλοντικών ορών του ως άνω έργου με πλημμελή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Εισηγήθηκε την δημοπράτηση του έργου με διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης που περιείχαν αντικρουόμενους όρους και ασάφειες σχετικά με το υπό δημοπράτηση αντικείμενο(σελίδες 4,5 της παρούσας), μη σύντομη περιβαλλοντική αδειοδότηση, και χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες και μελέτες οριοθέτησης των ρεμάτων.

Είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση του όρου της διακήρυξης «συμβατική προθεσμία περαιώσεως» στην 5-11-2008 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευές του ως άνω έργου.

Υπέγραψε τα έγγραφα της αλληλογραφίας της υπηρεσίας της με έγγραφα, δια των οποίων εδόθησαν ανακριβείς, αντικρουόμενες και παραπλανητικές πληροφορίες προς την Κτηματική Υπηρεσία, το ΣΕΕΔΔ και την Π.Α. Μ.Θ.

Δεν μερίμνησε ώστε να δοθεί απάντηση στο με αρ. πρωτ. 1455/1-12-2008 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης.

Δεν μερίμνησε ώστε να ενημερωθεί η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου παρά τις συνεχείς οχλήσεις της ανωτέρω υπηρεσίας προς την Νομαρχία και κατά παράβαση των από 29-4-2008 εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων κατασκευές του έργου.

Ε.Σ. και Β.Κ. : Εκπόνησαν ημιτελή μελέτη και δεν εισηγήθηκαν την συμπλήρωση της με τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες. Συνέταξαν και υπέγραψαν τεύχη δημοπράτησης με ασαφείς και αντικρουόμενους ορούς.

Καθόρισαν μη εφικτό χώρο απόθεσης πλεοναζόντων ακαταλλήλων υλικών εκσκαφής στην μελέτη, στο συμβατικό τεύχος ΕΣΥ- άρθρο 18(σελίδα 7 & υποσημείωση 23) και

εισηγήθηκαν την έγκριση της ως άνω μελέτης και των τευχών δημοπράτησης

Υπέγραψαν για τον έλεγχο της ΜΠΕ και εισηγήθηκαν την έγκριση των μη σύννομων περιβαλλοντικών όρων της απόφασης α.π.2314/23-4-2008 Δ/νσης ΠΕΧΩ- Π. Α. Μ. Θ και εξαιτίας των ως άνω πλημμελειών συνετέλεσαν στην πλημμελή, εμπειρική και άρα μη ολοκληρωμένη και μη σύννομη κατασκευή του έργου(λόγω της έλλειψης υδραυλικών μελετών και οριοθέτησης των υδατορεμάτων), και την μη σύννομη διαχείριση των υλικών – προϊόντων εκσκαφέων –απόληψης.

Κ.Χ. –Ζ.Κ. – Β.Κ. : Διότι παρέβησαν το υπαλληλικό τους καθήκον και προέβηκαν σε πράξεις και παραλείψεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27 Ν 3669/2008, διότι

εισηγήθηκαν την ανάθεση του έργου στον ανάδοχο ο οποίος κατά τον διαγωνισμό της 3-10-2008 προσέφερε έκπτωση 6%, η οποία είναι το 1/10 της προσφοράς πού ο ίδιος ανάδοχος ειχε προσφέρει κατά τον διαγωνισμό της 29-7-2008. ήτοι έκπτωση 66,0% για το ίδιο έργο με το ίδιο φυσικό αντικείμενο(σελίδα 5 της παρούσας έκθεσης και πίνακας Α1 του Παραρτήματος). Επισημαίνεται ότι κατά τον ως άνω διαγωνισμό της 29ης -7-2008, από τις έντεκα(11) παραληφθείσες προσφορές οι οκτώ(8) ηταν από 53,02% έως 66,0%.

Δ.Ζ. και Β.Κ. : Επέβλεψαν εργασίες επεμβάσεων στα παρόχθια τμήματα των υδατορεμάτων χωρίς να έχει προηγηθεί η οριοθέτηση τους. Υπέγραψαν τα ΠΠΑΕ και την τελική επιμέτρηση στις 4-1-2010, οπού πιστοποίησαν την διάστρωση ποσότητας 197.150,0 μ3 προϊόντων εκσκαφέων κατά παράβαση της από 29-4-2009(δεύτερης) Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην οποία προβλεπόταν ότι τα προϊόντα εκσκαφέων – άμμος αμμοχάλικο αλλά και τα φυτικά θα τα διαχειρίζεται κατά τα νόμιμα η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, και εισηγήθηκαν την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά 147 ημερολογιακές ημέρες μετά την ολοκλήρωση του κύριου όγκου των εργασιών που οι ίδιοι είχαν πιστοποιήσει(σελίδα 9 της παρούσας).

Κ.Χ. : Θεώρησε την τελική επιμέτρηση οπού πιστοποιείται διάστρωση ποσότητας 197.150,0 μ3 των προϊόντων εκσκαφέων κατά παράβαση των διατάξεων των ΑΝ1539/38 και της από 29-4-2009(δεύτερης) Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην οποία προβλεπόταν ότι τα προϊόντα εκσκαφέων – άμμος αμμοχάλικα αλλά και τα φυτικά θα τα διαχειρίζεται κατά τα νόμιμα η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και είναι συνυπεύθυνος για τον τρόπο εκτέλεσης των ως άνω εργασιών(παράνομη απόληψη υλικών).

Όλοι οι ανωτέρω δεν φρόντισαν να διαφυλαχτεί η περιουσία του Δημοσίου, και είναι υπαίτιοι του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα το Δημόσιο απώλεσε έσοδα από την δυνατότητα διάθεσης των υλικών απόληψης τα οποία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς.

Κ. Χ. : Παρέβη το υπαλληλικό του καθήκον και προέβη σε πράξεις και παραλείψεις διατάξεων. Αποδέχτηκε πλήρως την υποβληθείσα ΜΠΕ που περιελάμβανε εισήγηση μη σύννομων περιβαλλοντικών όρων.

Εισηγήθηκε την έκδοση απόφασης έγκρισης μη σύννομων περιβαλλοντικών όρων και προχώρησε σε βελτίωση διόρθωση των περιβαλλοντικών όρων με καθυστέρηση, ακόμη και μετά την έγγραφη όχληση της Κτηματικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να παραβιαστεί η νομιμότητα ως προς τη διαχείριση των υλικών απόληψης.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνεται:

Να κοινοποιηθεί η παρούσα έκθεση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση κατά την κρίση της. εξ αλλού, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα πολίτη, για την υπόθεση διενεργείται ή έχει διενεργηθεί η με αριθμό ΕΓ3 09/143/Β προκαταρκτική διερεύνηση από την Εισαγγελία πρωτοδικών Κομοτηνής.

Διαφήμιση
2 Σχόλια
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Νεότερα
Παλαιότερα Δημοφιλή
Inline Feedbacks
View all comments
ulichris
ulichris
10 έτη πριν

Τι Γκου-Χου και Θου-Βου βρε άνθρωπε! Ονόματα δεν έχουν??? Αφού τους πιάσανε κιόλας, τι φοβάσαι? Μην τους… “δώσεις”?

ΦΩΝΗ : Δυστυχώς ή ευτυχώς, υπάρχει και ένας νόμος περί προσωπικών δεδομένων. Αν ήταν στο χέρι μας θα τα γράφαμε!

tasos
10 έτη πριν

Μιντιακά σε κεντρικό-πανελλήνιο επίπεδο μάλλον για αποσιώπηση φαίνεται να πηγαίνει η ιστορία…Ούτε σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες το θέμα παίζει ούτε τίποτα.Αν τα περαγμένα ιδίως των αυτοδιοικητικών αιρετών δεν γίνουν γνωστά στο πανελλήνιο ΔΕΝ υπάρχει ελπίδα εξυγίανσης.Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και συνήθως οι υπάλληλοι δεν βάζουν το κεφάλι στην γκιλοτίνα (εξυπηρέτηση απαιτήσεων πολιτικών προϊσταμένων) αν δεν έχουν σοβαρό κίνητρο…Η λαϊκή ρήση λέει πως “μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά…”

Η τοπική ΝΔ σιωπά (συν)ένοχα (άραγε σε κεντρικό επίπεδο η ΝΔ είναι ενήμερη ώστε να υπάρχει κινικότητα για το ζήτημα και σε πολιτικό επίπεδο μιας και “κόπτεται” και αυτή για τη δημόσια περιουσία?), τα λαμόγια των υπηρεσιών συνεχίζουν ακάθεκτα το έργο τους (επομένως δεν νοιάζονται για τις μειώσεις στους μισθούς, “τρέφονται” ΚΑΙ από αλλού αυτοί εξ΄άλλου), η κλοπή της δημόσιας περιουσίας, κινητής εν προκειμένω, καλά κρατεί και κατά τα άλλα μειώνονται οι μισθοί ελέω μνημονίου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και συρρικνώνεται η αγοραστική δύναμη και κατ’ επέκταση η αγορά.Καληνύχτα…!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ

ΠΑΜΘ: Επιπλέον 12.288 επιχειρήσεις θα λάβουν τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιπλέον 2.000 επιχειρήσεις, από τις συνολικά 3.000 των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε αρχικά, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 1η Νοεμβρίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Επιπλέον 12.288 επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα λάβουν Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση, συνολικού ύψους 32 εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, μετά την απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος κι ενώ είχε προηγηθεί συνεργασία του με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Η χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων κατέστη εφικτή μετά την απόφαση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη να συσταθεί παράρτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Κομοτηνή) και να αναλάβει όλα τα προγράμματα.

Συνεπώς, με τη σημερινή υπογραφή του κ. Χρήστου Μέτιου, ο αριθμός των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των οποίων η ενίσχυση έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια φτάνει τις 21.188 και οι αντίστοιχοι πόροι του ΕΣΠΑ τα 54,5 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιπλέον 2.000 επιχειρήσεις, από τις συνολικά 3.000 των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε αρχικά, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 1η Νοεμβρίου ώστε αυτή τη φορά να εγκριθεί, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν επίσης δεσμευθεί.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα ωφεληθεί από το Πρόγραμμα μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης της Περιφέρειας ΑΜΘ μπορεί να ανέλθει στις 23.000 και η συνολική χρηματοδότηση στα 60 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της περιοχής, όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Μέτιος κατά την παρουσίαση του προγράμματος, τον Οκτώβριο του 2020.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές από τον ΕΦΕΠΑΕ, έχουν ήδη κατατεθεί 2,6 εκατ. ευρώ σε 1.047 επιχειρήσεις. Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 15 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των πληρωμών θα έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

Με αφορμή τη σημερινή απόφαση, οι κ. κ. Άδωνις Γεωργιάδης και Χρήστος Μέτιος δήλωσαν:

Άδωνις Γεωργιάδης: «Με τη συνεργασία του ΕΦΕΠΑΕ και του Προέδρου του, κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα αλλά και του Περιφερειάρχη, κ. Χρήστου Μέτιου λύσαμε ευτυχώς ένα φλέγον πρόβλημα για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.  Οι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τα χρήματά τους με μεγάλη ταχύτητα. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος και ευτυχής που συνέβαλα για να συμβεί αυτό».

Χρήστος Μέτιος: «Το Πρόγραμμα μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενάντια στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 το οποίο σχεδιάσαμε και παρουσιάσαμε στην κοινωνία της Περιφέρειάς μας, προχωρά.Βασικός στόχος μας, όπως είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή, είναι να ενισχυθεί το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας. Για αυτό δεσμεύσαμε πόρους που φτάνουν τελικά τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη για τον χειρισμό και τη λύση που έδωσε καθώς και τον ΕΦΕΠΑΕ, έτσι ώστε το Πρόγραμμά μας να υλοποιείται και οι επιχειρήσεις μας να ωφελούνται και να στηρίζονται σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΟΥΛΗ

Χαρίτου: «Χωρίς επίδομα στέγασης χιλιάδες ανασφάλιστοι υπερήλικες»

«Πολλοί ηλικιωμένοι ωφελούμενοι έχουν ήδη βρεθεί στο δρόμο, γιατί το κράτος χρωστάει στους ιδιοκτήτες τους πάμπολλα ενοίκια, ενώ άλλοι βρίσκονται υπό τη διαρκή απειλή της έξωσης», αναφέρεται στην ερώτηση

Δημοσιεύθηκε

στις

Η κυβέρνηση έκοψε εδώ και 1,5 χρόνο το επίδομα στέγασης χιλιάδων ανασφάλιστων υπερηλίκων με ολέθριες επιπτώσεις στην επιβίωσή τους, τονίζεται σε ερώτηση της αναπλ. τομεάρχη για την κοινωνική αλληλεγγύη Θεανώς Φωτίου που συνυπογράφει ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου, μαζί με άλλους 53 βουλευτές.

Υπό το πρόσχημα της «νομοθετικής κατοχύρωσης, για πρώτη φορά», του επιδόματος στέγασης των ανασφάλιστων υπερήλικων, τον Νοέμβριο του 2020, η κυβέρνηση έχει διακόψει από τα μέσα του 2020 την καταβολή του επιδόματος σε όσους το έπαιρναν, ακόμη και σε δικαιούχους που δεν έχουν καμία μεταβολή στο μισθωτήριο συμβόλαιό τους. Αποτέλεσμα, πολλοί ηλικιωμένοι ωφελούμενοι να έχουν ήδη βρεθεί στο δρόμο, γιατί το κράτος χρωστάει στους ιδιοκτήτες τους πάμπολλα ενοίκια, άλλοι να βρίσκονται υπό τη διαρκή απειλή της έξωσης και άλλοι να μη μπορούν να πάρουν ενίσχυση για να επιβιώσουν.

Οι βουλευτές ζητούν τον Υπουργό να δώσει άμεσα όλα τα χρεωστούμενα στους ωφελούμενους του προγράμματος, αλλά και ενισχύσει με προσωπικό τον Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για να διαχειριστεί γρήγορα τα συσσωρευμένα παλαιά και τα νέα αιτήματα για το στεγαστικό επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Συνεχίζοντας την απαράδεκτη καθυστέρηση στην επανεκκίνηση του προγράμματος επιδόματος στέγασης ανασφάλιστων υπερήλικων καταδικάζετε χιλιάδες ηλικιωμένους να βρεθούν χωρίς στέγη, με όλα τα ολέθρια αποτελέσματα που αυτό συνεπάγεται για την ίδια την επιβίωσή τους

Την 1η Οκτωβρίου, που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων,  περίσσεψαν οι επικοινωνιακές εκδηλώσεις της κυβερνητικής «φροντίδας» και «ενδιαφέροντος» για τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας: Ανακοίνωση του υπουργού κ, Χατζηδάκη στα Μ.Μ.Ε. για το πόσο βαρύ αισθάνεται το καθήκον μέριμνας αυτών των ανθρώπων και πόσες πολιτικές εφαρμόζει για την ενίσχυσή τους,  προβεβλημένη παρουσία της υφυπουργού κας Μιχαηλίδου στην εκδήλωση στο Γηροκομείο Αθηνών κ.ά.

Η πραγματικότητα όμως δείχνει τελείως το αντίθετο. Όλοι ζήσαμε τις πρόχειρες, εμβαλωματικές και αναποτελεσματικές πολιτικές της κυβέρνησης όταν εμφανίστηκε ο κορωνοϊός, για την οχύρωση των δομών φροντίδας ηλικιωμένων:  καθυστερημένη αντίδραση, πανικός, μέτρα πλήρους αποκλεισμού επαφής με το οικογενειακό περιβάλλον με όλες τις συνέπειες στον ψυχισμό και στην υγεία των φιλοξενούμενων στις δομές, παλινωδίες στην εφαρμογή της εμβολιαστικής πολιτικής για τους εργαζόμενους, ελλιπείς έλεγχοι της λειτουργίας των μονάδων φροντίδας με εμφάνιση περιστατικών παραμέλησης έως και ποινικά κολάσιμων (βλ. ιδιωτικό γηροκομείο Χανίων).

Από την άλλη, την ίδια ημέρα, την αφιερωμένη στους ηλικιωμένους, είχαμε στην Αργολίδα το θλιβερό γεγονός της δολοφονίας μιας ηλικιωμένης γυναίκας που έπασχε από Αλτσχάιμερ από τον επίσης ηλικιωμένο σύζυγό της ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε το βάρος της αποκλειστικής φροντίδας της ασθενούς συζύγου του.

Το γεγονός ανέδειξε την ολιγωρία του κράτους  απέναντι στο εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα της φροντίδας των ηλικιωμένων στην κοινότητα, δηλαδή της παροχής κάθε είδους υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να ζήσουν και να φροντίσουν τους εαυτούς και την άμεση οικογένειά τους στο σπίτι τους βιώνοντας με αξιοπρέπεια και αυτονομία την καθημερινότητά τους.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη στέγαση των ηλικιωμένων, η κυβέρνηση διαπράττει ένα πραγματικό έγκλημα κατά των ανασφάλιστων υπερηλίκων, μιας κατηγορίας που βιώνει πολλαπλή ευαλωτότητα, αφού στα προβλήματα της ηλικίας προστίθεται και η οικονομική αδυναμία.

Στις 17/5/2021, 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν ερώτηση σχετικά με τα τεράστια προβλήματα που έφερε στην επιδότηση ενοικίου σε ανασφάλιστους υπερήλικες η δήθεν «νομοθετική κατοχύρωση για πρώτη φορά», με το ν. 4756/26-11-2020, του επιδόματος αυτού που δινόταν από το 1985 με διαδοχικές ΚΥΑ. Η ανυπαρξία του πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου υποχρεωτικά ορίσατε στο νόμο να γίνεται η υποβολή των αιτήσεων και η καταβολή των επιδομάτων, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της στέγης για πάρα πολλούς εξ αυτών και την αδυναμία επιδότησης όσων για πρώτη φορά αιτούνται το επίδομα.

Στην ερώτησή μας εκείνη απαντήσατε μέσω του Γενικού Γραμματέα Καταπολέμησης της Φτώχειας ότι την ίδια ημέρα (17/5/21) είχε υπογραφεί η προβλεπόμενη από το νόμο εφαρμοστική ΚΥΑ και ότι «μετά τη δημοσίευση της προαναφερθείσας 30105/17-5-2021 ΚΥΑ, θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής και θα ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της… οι υφιστάμενοι κατά την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής δικαιούχοι του επιδόματος υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους, δεδομένου ότι το αρχείο πληρωμών που περιήλθε στον ΟΠΕΚΑ μετά την ανάληψη της αρμοδιότητας χορήγησης του επιδόματος, δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τις απαιτούμενες διασταυρώσεις και τη διασφάλιση της ορθότητας των πληρωμών» Να επισημάνουμε ότι τα περί ορθότητας των πληρωμών τα ανέφερε εμμέσως στη δήλωσή του της 1ης Οκτωβρίου και ο κ. Χατζηδάκης με την έκφραση: «….. θεσπίστηκαν κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικότητας για την καταβολή του επιδόματος». Προφανώς αυτός ήταν ο στόχος του νόμου 4756/20, η «ανακάλυψη» περιπτώσεων που δεν δικαιούνται την επιδότηση και πρέπει να τη χάσουν.

Εκδώσατε την εφαρμοστική ΚΥΑ έξι ολόκληρους μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου και το πληροφοριακό σύστημα που είναι απαραίτητο για την υποβολή των αιτήσεων και την απονομή του επιδόματος ΘΑ δημιουργηθεί και ΘΑ λειτουργήσει. Ισχυρίζεστε μάλιστα ότι τα επιδόματα καταβάλλονται κανονικά από την κυβέρνησή σας μετά το 2019, εκτός εάν υπάρχει λήξη μίσθωσης και ανανέωση ή αλλαγή κατοικίας.

Κι αυτό δεν είναι αληθές. Έχουμε πολλές καταγγελίες για μισθώσεις που συνεχίζονται κανονικά χωρίς καμία αλλαγή και, παρόλα αυτά, δεν έχουν καταβληθεί τα επιδόματα από τα μέσα του 2020

Πολλές είναι οι έγγραφες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ και δεν εξετάζονται γιατί πρέπει να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που ΘΑ λειτουργήσει. Όπως πολλοί είναι οι νέοι δικαιούχοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και δεν μπορούν.

Σήμερα, η κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο με τον Μάιο. Χιλιάδες ανασφάλιστοι υπερήλικες έχουν να λάβουν το επίδομα που τους εξασφαλίζει μία αξιοπρεπή στέγη επί ενάμιση χρόνο, πολλοί ιδιοκτήτες δεν αποδέχονται την καθυστέρηση τόσων ενοικίων και προχωρούν ή απειλούν με εξώσεις, ενώ νέες αιτήσεις δεν μπορούν να υποβληθούν.

Συγχρόνως, παρατηρείται τεράστια καθυστέρηση στην απάντηση αιτημάτων ενημέρωσης που έχουν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ από όσους εναγωνίως προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτό και πότε οι ιδιοκτήτες θα λάβουν τα οφειλόμενα ενοίκια, δεδομένου ότι πολλοί τους εκμίσθωσαν τις κατοικίες στηριζόμενοι ακριβώς στην «ασφάλεια» της επιδότησης του ενοικίου από το κράτος.

Συνέπεια όλης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι πολύ μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων να ζει σε άθλιες συνθήκες η να βρίσκεται διαρκώς υπό την απειλή της απώλειας της στέγης με τις ολέθριες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για ηλικιωμένους και, συνήθως πάσχοντες, ανθρώπους.

Είναι επιβεβλημένο να λύσετε άμεσα το πρόβλημα που εσείς δημιουργήσατε καταβάλλοντας άμεσα τα καθυστερημένα επιδόματα και εγκρίνοντας τα νέα χωρίς έλεγχο μέχρι να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα, οπότε και θα γίνει η εκκαθάριση. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο αριθμός των δικαιούχων δεν είναι απαγορευτικός για να εφαρμόσετε άμεσα αυτή τη λύση.

Με βάση τα παραπάνω και

Επειδή η διασφάλιση στέγης είναι η βασική προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων,

Επειδή η επιδότηση ενοικίου στους ανασφάλιστους υπερήλικες είναι ζήτημα ζωής και θανάτου γι’ αυτούς αφού δεν μπορούν με δικά τους μέσα να εξασφαλίσουν την κατοικία τους,

Επειδή επί ενάμιση χρόνο εμπαίζετε τους υπερήλικες ανασφάλιστους επαγγελλόμενοι ευνοϊκές αλλαγές ενώ στην πραγματικότητα τους έχετε βάλει σε ένα λαβύρινθο αγωνίας και απελπισίας για το πότε οι απλήρωτοι ιδιοκτήτες τους θα τους πετάξουν στο δρόμο, και παράλληλα δεν παραλαμβάνετε νέες αιτήσεις εν όψει της λειτουργίας ενός ανύπαρκτου αυτή τη στιγμή συστήματος.

Επειδή με τις αποφάσεις σας και την άρνησή σας να ενισχύσετε τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ομηρία των ανασφάλιστων υπερήλικων, δημιουργώντας μια κατάσταση ιδιαίτερα κακοποιητική για τους αδύναμους ηλικιωμένους,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Θα δώσει αμέσως όλα τα χρεωστούμενα στους ωφελούμενους του προγράμματος, τόσο σε αυτούς που δεν είχαν καμία αλλαγή, όσο και σε όσους έχουν υποβάλει έγγραφη αίτηση με μεταβολή μίσθωσης;
  2. Θα κάνει τώρα δημόσια πρόσκληση για να υποβάλουν έγγραφη αίτηση οι ωφελούμενοι του προγράμματος που δεν τους είχε επιτραπεί να καταθέσουν μεταβολή μίσθωσης, προκειμένου να τους καταβληθούν όλα τα χρεωστούμενα;
  3. Θα δημοσιεύσει πρόσκληση για νέους δικαιούχους του προγράμματος που επί ματαίω περιμένουν ενάμιση χρόνο τώρα να ξεκινήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα;
  4. Θα ενισχύσει με προσωπικό τη σχετική υπηρεσιακή δομή του ΟΠΕΚΑ για να διαχειριστεί γρήγορα τα συσσωρευμένα παλαιά και τα νέα αιτήματα για το στεγαστικό επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων;».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ

Γραφείο εξυπηρέτησης φορολογούμενων στις Σάπες, ζητάει από την κυβέρνηση ο Χαριτόπουλος

Συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

Δημοσιεύθηκε

στις

Συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, προέδρους οργανισμών και στελέχη υπουργείων είχε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος.

Συγκεκριμένα είχε γόνιμη συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, με τον οποίο συζήτησε γενικότερα θέματα αρμοδιοτήτων του που αφορούν την περιοχή και στον οποίο παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες της και έθεσε το αίτημα αναγκαιότητας λειτουργίας γραφείου εξυπηρέτησης φορολογουμένων στις Σάπες για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και ενός μεγάλου κενού στην παρουσία δημοσίων υπηρεσιών στην περιοχή.

Ο Υφυπουργός κατανόησε και αποδέχθηκε το αίτημα και τόνισε ότι από το 2022 θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες θεσμοθέτησης του γραφείου και συγχρόνως, παρουσία του Δημάρχου, επικοινώνησε για το συγκεκριμένο θέμα με το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Διευθυντή της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, στους οποίους έδωσε τις ανάλογες οδηγίες.

Επίσης σε εποικοδομητική συνάντησή του με το διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Παναγιώτη Δουφεξή, έθεσε εκτός των άλλων και το μείζον θέμα της σύστασης γραφείων e-ΕΦΚΑ στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, με στόχο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, των αγροτών, οι οποίοι έχουν  προβλήματα ιδιαίτερα μετά την άρση λειτουργίας των ανταποκριτών Ο.Γ.Α. στους Δήμους, των συνταξιούχων και των εργοδοτών της περιοχής στην ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Ο Διοικητής αντιμετώπισε με θετική διάθεση το αίτημα και διαβεβαίωσε το Δήμαρχο ότι στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Οργανισμού, θα διερευνηθούν θετικά οι προοπτικές ικανοποίησης του αιτήματος.

Τέλος ο Δήμαρχος συναντήθηκε με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα αιχμής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών όπως η πορεία ένταξης των προτάσεων του Δήμου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Γραβάνης: «Πρότυπο ανευθυνότητας ο Γκαράνης – Ο Δήμος Κομοτηνής βυθίζεται στη βρωμιά»

«Η καθαριότητα της πόλης και των οικισμών είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, και όπως αποδεικνύεται είναι ακόμη ένας σημαντικός τομέας που έχει αποτύχει πλήρως», σημειώνει ο επικεφαλής της «Σύμπραξης Προοπτικής»

Δημοσιεύθηκε

στις

«Πρότυπο ανευθυνότητας» χαρακτηρίζει τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αντώνης Γραβάνης σχετικά με την καθαριότητα στην πόλη και τους οικισμούς.

Ο επικεφαλής της «Σύμπραξης Προοπτικής» καλεί τον Δήμαρχο Κομοτηνής να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του στον τομέα της καθαριότητας, στον οποίον όπως δηλώνει, η Δημοτική Αρχή έχει αποτύχει πλήρως.

Αναλυτικά, η δήλωση του:

«Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την υφιστάμενη κατάσταση της πόλης ακόμα δε λιγότερα για την κατάσταση των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής σε ότι αφορά την καθαριότητα.

Η εικόνα ή μάλλον οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, μαρτυρώντας ένας Δήμο που καθημερινά «βυθίζεται» στην βρωμιά, την παρακμή και την στασιμότητα.

Οι υπερχειλισμένοι αλλά και βρώμικοι κάδοι σκουπιδιών, κεντρικά σημεία και δρόμοι της πόλης σε παρακμή, αυτοσχέδιοι σκουπιδότοποι δίπλα σε κάδους απορριμμάτων με κάθε λογής οικιακά απορρίμματα, δεν κρύβονται πλέον ούτε καν σε γειτονιές που τις βραδινές ώρες βυθίζονται στην κυριολεξία στο σκοτάδι, από τον ελλιπή και σε πολλές των περιπτώσεων μηδενικό φωτισμό.

Στην περίπτωση των ελαχίστων συνδημοτών μας, οι οποίοι δεν σέβονται τους κανόνες, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

  • Για πόσες παρόμοιες περιπτώσεις η διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες;
  • Παρενέβη ο Δήμαρχος για την καθαριότητα της πόλης, και την «προστασία» της τεράστιας πλειοψηφίας των συνειδητοποιημένων δημοτών αλλά και των υπαλλήλων της καθαριότητας που δίνουν καθημερινό αγώνα ή ακολούθησε την αγαπημένη του τακτική «νίπτω τας χείρας» παρακολουθώντας αμέτοχος;
  • Ευθύνονται οι δημότες για την κακή εικόνα της πλατείας, των κεντρικών εμπορικών δρόμων, τις παρατημένες γειτονιές και οικισμούς;
  • Ευθύνονται οι δημότες για το γεγονός ότι υπάρχουν κάδοι που δεν έχουν πλυθεί τα τελευταία χρόνια;

Ξεκάθαρη επομένως η αποσύνθεση στην καθαριότητα στον ίδιο βαθμό με την εμφανέστατη απουσία της Δημοτικής αρχής από βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Για τα μέλη της «Σύμπραξης Προοπτικής» και την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών οι ελάχιστες περιπτώσεις ανεξέλεγκτης και χωρίς ενημέρωση απόθεσης σκουπιδιών από πολίτες είναι κατακριτέες, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία, όπως θα έπρεπε να σταματήσει να αποτελεί και για την δημοτική αρχή, ειδικά την ώρα που οι δημότες καλούνται κάθε μήνα να καταβάλλουν από τα υψηλότερα δημοτικά τέλη.

Η καθαριότητα της πόλης και των οικισμών είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, και όπως αποδεικνύεται είναι ακόμη ένας σημαντικός τομέας που έχει αποτύχει πλήρως.

Ας σταματήσει επιτέλους ο Δήμαρχος να αποτελεί «πρότυπο» ανευθυνότητας και αποποίησης ευθυνών και ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του απέναντι στους πολίτες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ1 εβδομάδα πριν

ΠΑΜΘ: Επιπλέον 12.288 επιχειρήσεις θα λάβουν τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση

ΕΛΛΑΔΑ1 εβδομάδα πριν

Θεσσαλονίκη: Παραιτήθηκε ο διοικητής του «Γεννηματάς» μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ1 εβδομάδα πριν

Ροδόπη: Αλλοδαπός μετέφερε πέντε παράνομους μετανάστες

TΟΥΡΚΙΑ1 εβδομάδα πριν

Η Τουρκία βγάζει ξανά το Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο

ΒΟΥΛΗ1 εβδομάδα πριν

Χαρίτου: «Χωρίς επίδομα στέγασης χιλιάδες ανασφάλιστοι υπερήλικες»

YΓΕΙΑ1 εβδομάδα πριν

Τι δείχνουν τα μάτια για την υγεία της καρδιάς

ΠΑΙΔΕΙΑ1 εβδομάδα πριν

Αντιδράσεις για τα λουκέτα και τους ελεγκτές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

TΟΥΡΚΙΑ1 εβδομάδα πριν

Οργή στην Τουρκία για τη φωτογραφία Χαρδαλιά στις Οινούσσες

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ1 εβδομάδα πριν

Κομοτηνή: Στο δημοτικό κτίριο της Βενιζέλου τα rapid tests την Παρασκευή

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ1 εβδομάδα πριν

Γραφείο εξυπηρέτησης φορολογούμενων στις Σάπες, ζητάει από την κυβέρνηση ο Χαριτόπουλος

ΡΟΔΟΠΗ1 εβδομάδα πριν

Βίντεο – Κομοτηνή: Σκυλί σφαδάζει από δηλητηρίαση από φόλα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ1 εβδομάδα πριν

Η φωτογραφία που εξόργισε: Ο Μπογδάνος καταθέτει στεφάνι στο Βίτσι με βασιλόφρονες και Χρυσή Αυγή

ΕΛΛΑΔΑ1 εβδομάδα πριν

Πύργος: Δικογραφία για την 87χρονη που πυροβόλησε ληστή με αεροβόλο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 εβδομάδες πριν

Ιλχάν Αχμέτ: «Έργο μεγάλης σημασίας η νέα γέφυρα στους Κήπους Έβρου»

ΒΟΥΛΗ2 εβδομάδες πριν

Διαγραφή Μπογδάνου από την ΚΟ της ΝΔ μετά το θερμό επεισόδιο με Δένδια

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ2 εβδομάδες πριν

Καταγγελίες Μουμίν για προσπάθεια υπονόμευσης του Φεστιβάλ Ειρήνης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ2 εβδομάδες πριν

Πτυχία σε 149 νέους Αστυφύλακες στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής επέδωσε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

ΡΟΔΟΠΗ2 εβδομάδες πριν

«Δύναμη Ψυχής»: Δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

ΕΒΡΟΣ3 εβδομάδες πριν

Άνθιμος: «Η Τουρκία χρησιμοποιεί τη μειονότητα της Θράκης για τα δικά της συμφέροντα»

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ3 εβδομάδες πριν

Δήμος Ιάσμου: 5.700 επισκέπτες στις εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Ειρήνης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x