ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ

Η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, λέει η Κόκλα

Συνέντευξη Τύπου με θέμα «Ένας χρόνος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – απολογισμός έργου» παραχώρησε την Τετάρτη (29/12) η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεοδώρα Κόκλα στα γραφεία της Περιφέρειας στην Κομοτηνή.

Η κ. Κόκλα αναφερόμενη στο έργο της τόνισε πως «η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποτελεί, με βάση τις ιδρυτικές και οργανωτικές της διατάξεις, το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικείας γεωγραφικής ενότητας. Οι στόχοι και οι άξονες παρέμβασης για την εξυπηρέτηση του περιφερειακού αναπτυξιακού οράματος, έχουν οριοθετηθεί και εξειδικευθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της περιοχής 2007-2013». Ο απολογισμός της κ. Κόκλα αναλυτικά :

Στρατηγικός Στόχος 1:

Η αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω της κινητοποίησης του συνόλου του αναπτυξιακού δυναμικού, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην ποιότητα ζωής, στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και ανάδειξης του πολιτισμού.

Στρατηγικός Στόχος 2:

Δυναμική ενσωμάτωση της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό – οικονομικό χώρο. Για την επίτευξη των δύο ανωτέρω στρατηγικών στόχων έχουν εξειδικευθεί τρεις (3) γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι που αφορούν:

Την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής
Τη ψηφιακή σύγκλιση και την επιχειρηματικότητα
Τις υποδομές και τις υπηρεσίες προσπελασιμότητας

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό η Περιφέρεια ΑΜΘ, υλοποίησε δράσεις και ενέργειες στους παρακάτω τομείς παρέμβασης:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α1. Πρόοδος κλεισίματος ΠΕΠ ΠΑΜΘ 2000-2006

Η ολοκλήρωση του προγράμματος του Γ΄ΚΠΣ ήταν μία σημαντική και επίπονη διαδικασία, αναγκαία ώστε η χώρα να εκταμιεύσει το σύνολο της αναλογούσας κοινοτικής χρηματοδότησης.

Εως την 31.12.2009 είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κλεισίματος για έργα που αντιστοιχούσαν σε 4% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Την περίοδο 1/1/2010 έως  30/9/2010  ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία σε ποσοστό 99,6% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Α2. ΕΣΠΑ Περιφέρειας

Το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2007-2013 έχει προϋπολογισμό €600.000.000 εκ των οποίων έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια ΑΜΘ €576.300.000 Μέρος του ποσού αυτού που ανέρχεται σε €122.104.296 έχει δεσμευθεί για τη χρηματοδότηση σαράντα (40) πράξεων που αφορούν έργα «ΓΕΦΥΡΕΣ» και μεταφερόμενα έργα του Γ’ΚΠΣ.

Μέχρι τέλους του έτους εντάσσονται έργα € 438 εκ., ήτοι ποσοστό 76% και υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους €159,8 εκ. Οι πληρωμές μέχρι τέλους του 2010 θα ανέλθουν σε € 99 εκ., ήτοι ποσοστό 17,2%.

Με το περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αναπτύσσονται δράσεις σε τρεις (3) άξονες προτεραιότητας.

Άξονας 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας.

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει έργα που κατατείνουν στη μείωση του χρόνου και κόστους μετακίνησης προσώπων και αγαθών, στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης.

Άξονας 2: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει έργα που κατατείνουν στην εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών στις ΜΜΕ (π.χ. το ηλεκτρονικό εμπόριο), στην προώθηση επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών.

Άξονας 3: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει έργα που αφορούν την ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση υδατικών και ενεργειακών πόρων, τη διαχείριση κινδύνων (ιδίως από πλημμύρες και ρύπανση),  την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, υποδομές υγείας και εκπαίδευσης, κοινωνικές υποδομές και έργα ανάπτυξης τουρισμού και πολιτισμού.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας ΑΜΘ και τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας ΑΜΘ, εκπονείται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης.

Τέθηκαν οι γενικοί σκοποί (προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της τοπικής οικονομικής βάσης, βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής, ενίσχυση διατοπικής – διακρατικής συνεργασίας) και οι ειδικοί σκοποί του προγράμματος και επισημάνθηκαν ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, που θα αρθρώσουν και υλοποιήσουν το εν λόγω αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Η ανάδειξη και προστασία του απαράμιλλου φυσικού περιβάλλοντος της ορεινής περιοχής της Ροδόπης και η ενεργοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, αποτελούν για την Περιφέρεια ΑΜΘ κεντρικό στόχο του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, τον οποίο φιλοδοξεί να επιτύχει μέσω του εν λόγω ειδικού προγράμματος.

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/413/Ε.Κ., τα κράτη – μέλη υποχρεούνται να υιοθετήσουν στρατηγική για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των παράκτιων ζωνών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ήπιας αναπτύξεως των ευπαθών οικοσυστημάτων, της φέρουσας ικανότητας και της βιωσιμότητας τους.

Η Περιφέρεια ΑΜΘ, πήρε την πρωτοβουλία να καταρτίσει και να υλοποιήσει σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της, ως απόκριση στην ευρωπαϊκή οδηγία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Εθνικής Εκθέσεως για την παράκτια ζώνη, τις προβλέψεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο περιφερειακό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που θέτει το ΕΣΠΑ.

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι στην ουσία του ένα σχέδιο υλοποίησης δράσεων διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της τοπικής οικονομικής βάσης με συμμετοχή ιδιωτικών επενδύσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας.

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέσα από την παρουσία των γυναικείων συνεταιρισμών της Περιφέρειας αλλά και του Εθνολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, αναδείχθηκαν, στις συμμετοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ στις εκθέσεις ΘΡΑΚΗ 2010, 75η Δ.Ε.Θ. και KAVALA EXPO 2010, τα πολύμορφα στοιχεία της τοπικής παράδοσης και κουλτούρας.

Με πρωτοβουλία εξάλλου της Περιφέρειας ΑΜΘ, υπεγράφη στις 7/12/2010, το καταστατικό ίδρυσης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», από εκπροσώπους γυναικείων συνεταιρισμών. Σκοπός του δικτύου είναι η στήριξη και προβολή του έργου της Περιφέρειας, έτσι ώστε να παράγουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Η Περιφέρεια ανέλαβε επίσης τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης κτιρίου, στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Ξάνθης – Σταυρούπολης, στο οποίο θα δημιουργηθεί το πρώτο εκθετήριο.

Ε. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ένεκα των πλημμυρών του ποταμού Έβρου τον Φεβρουάριο του 2010, η Περιφέρεια ΑΜΘ, ανέλαβε τη μελέτη και εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών εργασιών, οι οποίες διεξήχθηκαν σε τρεις φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια εξέλιξης των πλημμυρικών φαινομένων, οι άμεσα αναγκαίες επεμβάσεις (άμεσες εμφράξεις των αναχωμάτων, αντλήσεις υδάτων κλπ), ώστε να προστατευθούν παρέβριοι οικισμοί που κινδύνευαν. Το κόστος των παρεμβάσεων αυτών, ανήλθε στο ποσό των €348.626,00.

Κατά τη δεύτερη φάση, διεξήχθηκαν εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης, προσωρινού χαρακτήρα, για την αποτροπή επικείμενου νέου κινδύνου από αναμενόμενα νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Το κόστος των εν λόγω παρεμβάσεων, ανήλθε στο ποσό των €379.596,00.

Τέλος κατά τους μήνες Ιούλιο έως και Οκτώβριο του 2010, δημοπρατήθηκαν δώδεκα (12) συνολικά έργα, οριστικής αποκατάστασης των τρωθέντων αναχωμάτων του ποταμού Έβρου, τα οποία και αποπερατώθηκαν περί τα τέλη Νοεμβρίου 2010. Το κόστος των ανωτέρω έργων, ανήλθε σε €881.207,00.

Το σύνολο συνεπώς της διατεθείσης δαπάνης για την αντιπλημμυρική προστασία της παρέβριας περιοχής ανήλθε, κατά το 2010, στο ποσό των €1.609.430,00. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι για την αντιμετώπιση αναλόγων εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων του Ποταμού Έβρου, δαπανήθηκαν, το 2006 €4.720.000,00 και το 2007 €2.540.000,00. Παρατηρείται με βάση τα ανωτέρω σημαντική μείωση της δαπάνης κατά το έτος 2010, ανερχόμενη ποσοστιαία σε 66% σε σχέση με το 2006 και σε 37% σε σχέση με το 2007.

Ζ. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Με τις υπ’αριθμ. 19718/1331/15-4-2010 και 32337/2118/10-6-2010 εγκυκλίους της Περιφέρειας ΑΜΘ, δόθηκε, για πρώτη φορά, πλαίσιο αναλυτικών οδηγιών προς τους ΟΤΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τον έλεγχο των εκπτώσεων που δίδονται σε δημοτικά και νομαρχιακά έργα, με βάση τις αρχές της αιτιολόγησης των πράξεων διακριτικής ευχέρειας, της διαφάνειας και της προάσπισης του δημοσίου χρήματος. Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο οδηγιών, ακυρώθηκε εντός του 2010, σειρά αποφάσεων ανάθεσης έργων με πολύ μικρές εκπτώσεις, που δεν δικαιολογούνταν όπως ο νόμος επιβάλλει από τις συμπαρομαρτούσες συνθήκες εκτέλεσης του κάθε έργου.

Το προαναφερόμενο πλαίσιο οδηγιών, έγινε αποδεκτό τόσο από τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών, όσο και από το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και την Α’ Ειδική Επιτροπή Ελέγχου νομιμότητας πράξεων επί δημοτικών θεμάτων, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

ΣΤ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Συνεχίστηκε το τρέχον έτος η υλοποίηση των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

CIVILARCH: Αφορά την πρόληψη και διαχείριση επεισοδίων χημικής ρύπανσης ποταμών.

COASTANCE: Αφορά τη διαχείριση παράκτιων μεσογειακών ζωνών και στοχεύει στη μελέτη και προστασία από τη διάβρωση των ακτών

NEEBOR: Αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με περιφέρειες «τρίτων χωρών» ανατολικά της Ε.Ε.

CHORD& SHIFT: Αφορούν την ανάδειξη τουριστικών πόρων σε απομακρυσμένες περιφέρειες της Μεσογείου.

Για τα ανωτέρω προγράμματα έχουν καταβληθεί εντός του 2010, από τους πόρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ, ποσό €221.100,00, ενώ η συνολική δαπάνη για το τρέχον έτος ανήλθε στο ποσό των €319.939,00.

Περαιτέρω, ξεκίνησαν εντός του 2010, τρία (3) επιπλέον προγράμματα, ήτοι:

ΧΜ ΕΟΧ: Αφορά σε παρεμβάσεις που στόχο έχουν την προστασία των υδατικών και δασικών πόρων του Ν. Ροδόπης και την αναβάθμιση της πανίδας και χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής.

CIVPRO: Αφορά τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και στοχεύει στη διαμόρφωση Περιφερειακών Στρατηγικών για την επαρκή προετοιμασία απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

MONITOR II: Στοχεύει στην παράδοση εργαλείων και στρατηγικών σχεδίων διαχείρισης κρίσεων, κυρίως πλημμυροπαθών. Το έργο ολοκληρώνεται το Μάρτιο του 2012.

Η. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), προβλέπει τη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, που η κάθε μια θα περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Επίσης από το σχεδιασμό προβλέπεται η δημιουργία δικτύου (15) σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και η κατασκευή έξι (6) Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

Η ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων που περιλαμβάνει τη μείωση της παραγόμενης ποσότητας, την επανάχρηση, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση αυτών. Επίσης θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας και την αποκατάσταση του συνόλου των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Εχουν εγκριθεί οι ΠΠΕΑ των δύο ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων και έχουν καταρτισθεί και υποβληθεί προς έγκριση οι ΜΠΕ.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων» σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ (ΟΣΔΑ), προϋπολογισμού €22.300.000, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής.

Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί επτά (7) ΣΜΑ (Θάσου, Χρυσούπολης, Ελευθερούπολης, Κ. Νευροκοπίου, Ν. Βύσσας, Σαμοθράκης και Φερρών), το ΣΜΑ Σαππών θα ολοκληρωθεί το α’ τρίμηνο του 2011, για το ΣΜΑ Καβάλας έχουν διακοπεί οι εργασίες λόγω κατάθεσης αιτήσεως αναστολής των εργασιών στο ΣτΕ και για το ΣΜΑ Σουφλίου η κατασκευή θα ολοκληρωθεί εντός του 2011 καθώς με πρόσφατη  απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου δικαιώθηκε η σχετική προσφυγή της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Είναι σε φάση κατασκευής τα ΣΜΑ – ΚΔΑΥ Δράμας, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου, Ξάνθης και αναμένεται να ολοκληρωθούν το α’ εξάμηνο του 2011.

Η Ελληνική Εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης και έχει αναλάβει περαιτέρω την κατασκευή του ΚΔΑΥ Καβάλας.

Στα πλαίσια του έργου έχει παραληφθεί το σύνολο σχεδόν του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού (τράκτορες, συρμοί μεταφόρτωσης, φορτωτής, οχήματα συλλογής και μεταφοράς κλπ).

Επίσης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των υποδομών της μεταβατικής περιόδου με την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου εφαρμογής σχεδίου διευθέτησης και επέκτασης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής.

ΞΑΝΘΗ

Ανεξαρτητοποιείται από την Περιφερειακή Σύνθεση ο Μιχάλης Αμοιρίδης

«Ο δρόμος της ενότητας του πολιτικού χώρου που ανήκω είναι η επιλογή μου, ελπίζω σύντομα να ενστερνιστούν και άλλοι τις σκέψεις μου», σημειώνει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε

στις

Την ανεξαρτητοποίηση του από την Περιφερειακή Σύνθεση, ανακοίνωσε ο περιφερειακός σύμβουλος Ξάνθης Μιχάλης Αμοιρίδης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προ ημερών τοποθέτηση του σχετικά με την ενότητα των γαλάζιων στελεχών σε μια ενιαία παράταξη.

Ο ίδιος εμμένει στην αρχική του τοποθέτηση, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για «μία ενιαία περιφερειακή παράταξη που θα περιλαμβάνει όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο».

Αναλυτικά, η δήλωση του:

«Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιοποίησα σκέψεις μου, όπως τις είχα θέσει λίγες ημέρες νωρίτερα στους συναδέλφους μου στην Περιφερειακή Σύνθεση. Υπήρξε ο χρόνος για να τις μελετήσουν και έγινε αναλυτική  συζήτηση. Μίλησα για ενότητα, για συνεργασία, για τα λάθη του παρελθόντος που πρέπει να τεθούν στο περιθώριο. Η ενότητα και η ομοψυχία, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ανθρώπους του ίδιου πολιτικού χώρου, είναι αναγκαιότητα, που θα αποβεί επωφελής όχι μόνο για την παράταξη αλλά πρωτίστως για τους πολίτες της περιφέρειας μας . Εάν μιλάμε για σύνθεση απόψεων και ανθρώπων, πρώτοι εμείς πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα.

H συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών μου δείχνει με κάθε τρόπο ότι επικροτεί αυτές τις σκέψεις.

Η Περιφερειακή Σύνθεση όμως απέστειλε σχετικό δελτίο τύπου που απορρίπτει τις προτάσεις μου και αναφέρει εμμέσως πλην σαφώς ότι πρέπει έμπρακτα να τις απορρίψω και εγώ. Τους εκτιμώ και τους σέβομαι αλλά θα πρέπει να σεβαστούν και αυτοί την άποψη μου, την οποία θα υπηρετήσω το επόμενο διάστημα με τη στάση μου εντός και εκτός του περιφερειακού συμβουλίου. Ο δρόμος της ενότητας του πολιτικού χώρου που ανήκω είναι η επιλογή μου, ελπίζω σύντομα να ενστερνιστούν και άλλοι τις σκέψεις μου.

Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει πλέον να δηλώσω την ανεξαρτητοποίηση μου από την Περιφερειακή Σύνθεση.

Ελπίζω ότι θα ωριμάσουν οι συνθήκες και οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά σε κοινούς αγώνες και προσπάθειες με μία ενιαία περιφερειακή παράταξη που θα περιλαμβάνει όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΞΑΝΘΗ

Ξάνθη: Δεκάχρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που κατέβαινε από το λεωφορείο

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύθηκε

στις

Τραγικό τροχαίο συνέβη χθες το πρωί της Τετάρτης με 10χρόνη μαθήτρια της 5ης τάξης του δημοτικού σχολείου Εξοχής Ξάνθης η οποία κατεβαίνοντας από το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο της χτυπήθηκε σοβαρά από διερχόμενο όχημα.

Πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο κλήθηκε η τροχαία και το ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την μαθήτρια στο νοσοκομείο και αμέσως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αφού η κατάσταση της κρίθηκε σοβαρή.

Τα παιδιά μέσα από το λεωφορείο είδα όλα το περιστατικό και βρίσκονται τα περισσότερα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα αναμένεται να τους μιλήσει για το περιστατικό ο διευθυντής του σχολείου.

Πηγή: evros24.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΒΡΟΣ

Σταϊκούρας: «Προτεραιότητα της κυβέρνησης η αξιοποίηση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης»

Συναντήσεις με παράγοντες της Αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς είχε στην Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε

στις

Την αισιοδοξία του για την πορεία της οικονομίας το επόμενο διάστημα αλλά και για το σύνολο του 2021, εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σε δηλώσεις του από την Αλεξανδρούπολη. 

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα «με βάση τα τελευταία στοιχεία και τις εκτιμήσεις που έχουμε φαίνεται ότι η οικονομία ανακάμπτει ισχυρά το 2021. Προσδοκούμε και εργαζόμαστε κυβέρνηση, κοινοβουλευτική ομάδα και κοινωνία έτσι ώστε να ανακάμψουμε ακόμα πιο ισχυρά, ακόμα γρηγορότερα, για να έχουμε τα περιθώρια να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο την κοινωνία».

Παράλληλα επεσήμανε ότι  η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δεν ανέκοψε την πορεία του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης και στην περιοχή του Έβρου «τουλάχιστον σε ότι αφορά στο υπουργείο Οικονομικών, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, με ότι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξη γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και στην αξιοποίηση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης, που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, από τις προτεραιότητες που έχει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η κυβέρνηση ν’ αξιοποιήσει επ’ ωφελεία της ανάπτυξης της περιοχής», σημείωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «ταυτόχρονα υπάρχουν μία σειρά από προτεραιότητες, κυρίως στη δημοσιονομική πολιτική, για να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία να ανακάμψει τάχιστα και βιώσιμα…».

Ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Κώστα Χατζηκωνσταντίνου και Κώστα Χατζημιχαήλ αντίστοιχα, καθώς και με παραγωγικούς φορείς του Νομού Έβρου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι κυβέρνηση αλλά και υπουργείο Οικονομικών έδειξαν «γρήγορα αντανακλαστικά» και κάλυψαν στο μέτρο του δυνατού και όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, έκτακτες ανάγκες οι οποίες προέκυψαν, όπως ο κορωνοϊός, η πανδημία και οι φυσικές καταστροφές.

Φωτογραφίες: Γιώργος Δάφνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ

Περιφερειακή Σύνθεση: «Ο Μέτιος ψάχνει σωσίβια, δεν θα γίνουμε δεκανίκι του»

«Έχει αντιληφθεί ότι η κατάσταση που έχει δημιουργήσει τον οδηγεί ευθέως σε πολυεπίπεδη πολιτική πτώση» – «Τελευταίος ανάμεσα στους Περιφερειάρχες, δεκάδες έργα παραμένουν στα χαρτιά χωρίς καμία πρόοδο εργασιών»

Δημοσιεύθηκε

στις

Δριμεία επίθεση στον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο εξαπολύει η «Περιφερειακή Σύνθεση», με αφορμή τη δήλωση του για συμπόρευση των γαλάζιων στελεχών της Περιφέρειας σε μια ενιαία παράταξη.

Η παράταξη του Χριστόδουλου Τοψίδη τονίζει ότι ο Χρήστος Μέτιος προσπαθεί σήμερα «να βρει ‘’σωσίβια’’ αντιλαμβανόμενος προφανώς ότι η κατάσταση που έχει δημιουργήσει στη Διοίκηση και την Κοινωνία τον οδηγεί ευθέως σε πολυεπίπεδη πολιτική πτώση».

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Μετά την λήξη των εκλογών του 2019, ο Χρήστος Μέτιος είχε τη δυνατότητα καθώς και το εκ του νόμου δικαίωμα αλλά και την πολιτική ευθύνη να καλέσει την Περιφερειακή Σύνθεση στο τραπέζι του διαλόγου. ΔΕΝ το έκανε.

Αντ’ αυτού, χωρίς καμία παραταξιακή ή κομματική συνείδηση επέλεξε να δοκιμάσει συνεργασίες με τις παρατάξεις του κου Σιμιτσή και του κου Καραγιώργη, που θα έπρεπε να ήξερε εξ αρχής ότι δεν θα ευωδοθούν ενώ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ακόμα και την παράταξη της Χρυσής Αυγής. Τις έκανε συνειδητά εμμένοντας σε έναν παράλογο εγωισμό, αδιαφορώντας επιδεικτικά για την ενότητα του πολιτικού χώρου από τον οποίο προέρχεται και για την οποία διατείνεται ότι κόπτεται σήμερα.

Ε, ήρθε η ώρα που η ιστορία τον διέψευσε! Η συνταγή δεν πέτυχε, ο τόπος δεν πήγε μπροστά και τώρα -δύο χρόνια μετά τις εκλογές- προσπαθεί να βρει «σωσίβια» αντιλαμβανόμενος προφανώς ότι η κατάσταση που έχει δημιουργήσει στη Διοίκηση και την Κοινωνία τον οδηγεί ευθέως σε πολυεπίπεδη πολιτική πτώση.

Ο Χρήστος Μέτιος όντως κάνει «συστηματική» δουλειά, όπως δηλώνει. Η συστηματική δουλειά δεν στοχεύει στο καλό της Περιφέρειας και στο όφελος των πολιτών. Έτσι αυτό που κρύβει είναι ότι κάθε προσπάθεια του εστιάζεται αποκλειστικά στην απόκρυψη της αδυναμίας του να διοικήσει, των λαθών του και των συνεπειών που έχουν προκαλέσει όλα αυτά στον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας μας καθώς και σε μεταγραφές ευάλωτων συνειδήσεων που αποσκοπούν σε μία έμμισθη θέση. Άλλωστε τα δημοσκοπικά στοιχεία τον φέρνουν στην τελευταία θέση ανάμεσα σε όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας. Δυστυχώς, όμως τα στοιχεία που αφορούν την Περιφέρεια μας καθαυτή την καταγράφουν στις τελευταίες θέσεις απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ και με τον μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας σε όλη την Ελλάδα! Δεκάδες μεγάλα έργα παραμένουν “στα χαρτιά” ενώ ακόμη και κρίσιμα έργα υποδομής όπως π.χ. οι γέφυρες στον Ίασμο και την Καβάλα παραμένουν πεσμένες και χωρίς καμία πρόοδο εργασιών.

Εμείς, όμως, ως παράταξη δεν θα γίνουμε δεκανίκι κανενός γιατί αυτό δεν είναι έντιμο απέναντι στους ψηφοφόρους μας. Η Περιφερειακή Σύνθεση δεν ήρθε στο πολιτικό προσκήνιο για να στεγάσει «απογοητευμένους» ή για να συμμετέχει σε λογικές πολιτικών στρατηγικών είτε προσωπικών, είτε συνολικών. Δημιουργήθηκε και συνεχίζει να υπάρχει ως ανεξάρτητος περιφερειακός σχηματισμός, με όραμα για την κοινωνία και έμπνευση από τους πολίτες, στους οποίους λογοδοτεί αποκλειστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζει να λειτουργεί, υπηρετώντας το πρόγραμμά της, το οποίο δεν θα «τινάξει» στον αέρα για να «μαζέψει τα ασυμμάζευτα» που δημιούργησε εδώ και δύο χρόνια η διοικητική ανικανότητα του Χρήστος Μέτιος και οι λανθασμένες επιλογές του.

Βέβαια, η εμπάθεια του Χρήστου Μέτιου δεν του επιτρέπει να δει τα δεινά που έχει προκαλέσει στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Και όσο και αν  κάποιοι προσδοκούν ότι θα αλλάξει ρότα και θα θέσει σε προτεραιότητα το κοινό συμφέρον, φοβόμαστε ότι πλανώνται πλάνη οικτρά.

Η Περιφερειακή Σύνθεση θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια και να ψέγει κάθε τι σφαλερό. Θα συνεχίσουμε να μην φοβόμαστε τα θέματα και θα τοποθετούμαστε πάντα ξεκάθαρα χωρίς υπεκφυγές προς όφελος των πολιτών και της Περιφέρειας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ13 ώρες πριν

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ14 ώρες πριν

Το Σάββατο 18 Σεπτέμβρη στην Κομοτηνή το 47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή»

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ14 ώρες πριν

Κράτηση εισιτηρίων για τις συναυλίες του Φεστιβάλ Ειρήνης Δήμου Ιάσμου

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ14 ώρες πριν

Δήμος Μαρωνείας – Σαπών: Διαδικτυακές εκδηλώσεις για την εργασιακή ένταξη και την επιχειρηματικότητα

ΡΟΔΟΠΗ14 ώρες πριν

Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά της Θράκης για την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση

ΕΛΛΑΔΑ15 ώρες πριν

Κορωνοϊός: Lockdown σε Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ15 ώρες πριν

Ροδόπη: Διακινητές μετέφεραν έξι παράνομους μετανάστες

YΓΕΙΑ16 ώρες πριν

Κορωνοϊός: 25 κρούσματα στη Ροδόπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ16 ώρες πριν

Εισαγγελική έρευνα για τη δημοσίευση της λίστας με ονόματα παιδιών από τον Μπογδάνο

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ19 ώρες πριν

Οντέρ Μουμίν: «Εκτός πραγματικότητας ο Αμούτζας, νόμιμο το Φεστιβάλ»

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πριν

Νέο επεισόδιο μεταξύ Έλληνα και Τούρκου ψαρά στους Φούρνους Ικαρίας

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πριν

Επίθεση με βιτριόλι: «Προσπάθησε να με σκοτώσει, απέδειξε πόσο δειλή είναι»

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πριν

Κατερίνη – Γονείς: «Σατανικά τα τεστ και οι μάσκες, δεν άφησαν την κόρη μας να μπει στο σχολείο»

ΕΒΡΟΣ3 ημέρες πριν

Διακινητές επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα πάνω από 60 μετανάστες

TΟΥΡΚΙΑ3 ημέρες πριν

Προκλητικό ντελίριο Ερντογάν: «Πριν 100 χρόνια πετάξαμε τον εχθρό στη θάλασσα της Σμύρνης»

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ4 ημέρες πριν

Οντέρ Μουμίν: «Να καταστήσουμε τον Δήμο Ιάσμου ως τόπο ειρήνης»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 ημέρες πριν

Δημήτρης Χαρίτου: «Είναι ανάγκη τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά»

ΠΑΙΔΕΙΑ4 ημέρες πριν

Σχολεία: «Πρώτο κουδούνι» με μάσκες, πιστοποιητικά εμβολιασμού και self test

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ5 ημέρες πριν

Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο στη δυτική είσοδο της Κομοτηνής

ΕΛΛΑΔΑ6 ημέρες πριν

Γερμανία: Ζευγάρι Ελλήνων τσακώνεται και η γυναίκα εμβολίζει το αυτοκίνητο του άνδρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x