ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

OΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα

Τη σύσταση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργου, μαζί με μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που διέπει τις μελέτες, τις αναθέσεις και τις εκτελέσεις των δημοσίων έργων προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών για αλλαγή του σχετικού πλαισίου.

Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, ο υπουργός Δ.Ρέππας παρουσίασε τις βασικές αρχές του νομοσχέδιου για την «Τροποποίηση Συστήματος Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και Σύσταση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων».

Τροποποιήσεις στα μητρώα μελετητών

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται διάσπαση κάποιων κατηγοριών για νέα εξειδικευμένα αντικείμενα, δημιουργία γενικών κατηγοριών (για μελέτες κτηριακών, συγκοινωνιακών, λιμενικών και υδραυλικών έργων) και θέσπιση ειδικών κατηγοριών παρόχων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται αρχικά σε τέσσερις κατηγορίες μελετών και θα εξελίσσονται περαιτέρω βάσει της αποκτώμενης εμπειρίας σε όσες κατηγορίες (και πλέον των τεσσάρων) υποστηρίζει ο τίτλος σπουδών και η αποκτηθείσα εμπειρία.

Σκοπός των νέων ρυθμίσεων, ανέφερε ο υπουργός, είναι η χορήγηση δυνατότητας επαγγελματικής διεξόδου σε μηχανικούς και άλλους επιστήμονες, με νέα εξειδικευμένα αντικείμενα, η συγκρότηση ομίλων και εταιρειών οι οποίες θα έχουν μόνιμη στελέχωση και θα αναλαμβάνουν ολόκληρη τη μελέτη τεχνικού έργου, η σύσταση εξειδικευμένων κατηγοριών παρόχων υπηρεσιών και η ορθολογική τήρηση του μητρώου, χωρίς περιττούς περιορισμούς.

Διαδικασία ωρίμανσης των συμβάσεων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο Φάκελος Έργου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων ή το Τεχνικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής. Η ΑΕΜΕ, ή το ΤΣ, ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου, την ορθή περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον ορθό καθορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, τον καθορισμό των αναγκαίων κατηγοριών πτυχίων μελετητών και τον καθορισμό της ορθής διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης.

Σκοπός των νέων ρυθμίσεων είναι η σωστή περιγραφή και ορισμός του συμβατικού αντικειμένου, ώστε να αποφεύγονται οι συμπληρωματικές συμβάσεις, ο προσδιορισμός των απαραίτητων ειδικοτήτων μελετητών και ο καθορισμός της ορθής διαδικασίας ανάθεσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μελετών.

Ανάθεση των μελετών

Το αρχικό στάδιο μελέτης διαχωρίζεται πλήρως από τα υπόλοιπα, όταν η μελέτη αφορά τεχνικό έργο και ο σχεδιασμός του απαιτεί τη μελέτη εναλλακτικών λύσεων (όπως η χάραξη οδοποιίας). Στην περίπτωση αυτή, ανατίθενται τρεις προκαταρκτικές μελέτες έναντι προκαθορισμένης αμοιβής.

Μετά την παραλαβή των μελετών, αδειοδοτείται περιβαλλοντικά η καλύτερη λύση και ανατίθενται τα υπόλοιπα στάδια με νέο διαγωνισμό. Όταν η μελέτη δεν απαιτεί εναλλακτικές λύσεις ανατίθενται όλα τα στάδια, που προβλέπουν οι προδιαγραφές, με την ίδια σύμβαση.

Η τήρηση της ορθής διαδικασίας ελέγχεται από την ΑΕΜΕ. Σκοπός των νέων ρυθμίσεων, αναφέρει ο υπουργός, είναι ο διαχωρισμός των προκαταρκτικών μελετών από τα υπόλοιπα στάδια, που αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των διαγωνισμών, με επαρκή προσδιορισμό του αντικειμένου της σύμβασης (φυσικού και οικονομικού), όταν η μελέτη επιδέχεται εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις και στη συνέχεια ασφαλή και χωρίς κινδύνους αστοχιών ανάθεση των λοιπών σταδίων.

Ρυθμίσεις για διαφάνεια και αντικειμενικότητα διαγωνισμών

Οι διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων διεξάγονται από πενταμελείς επιτροπές (ή κατ’ εξαίρεση τριμελείς, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ή όταν οι μελέτες είναι κάτω των ορίων των κοινοτικών Οδηγιών). Οι ειδικότητες των μελών αντιστοιχούν στις ανατιθέμενες κύριες κατηγορίες μελετών.

Μόνο ένα εκ των μελών προέρχεται από την αναθέτουσα αρχή, ενώ τα υπόλοιπα κληρώνονται από καταλόγους στους οποίους εγγράφονται όλοι οι μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες, ανά Υπουργείο ή αποκεντρωμένη διοίκηση.

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων μελετών είναι πλέον τόσο η χαμηλότερη τιμή (για συμβάσεις κάτω των 300.000 ευρώ, όταν αποτελούνται από μία έως δύο κύριες μελέτες), όσο και η πλέον συμφέρουσα προσφορά (για τις λοιπές συμβάσεις). Στις συμβάσεις υπηρεσιών κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Καταργείται το κατώτερο όριο παραδεκτού των οικονομικών προσφορών.

Τα λοιπά κριτήρια ανάθεσης αναμορφώνονται προς τον σκοπό της αντικειμενικοποίησης. Τις ενστάσεις κατά των πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών εκδικάζει η ΑΕΜΕ.

Τα ποσοστά βαρύτητας των υποκριτηρίων, που διαμορφώνουν την τελική βαθμολογία, έχουν υπολογιστεί με τρόπο ώστε, σύμφωνα με το υπουργείο, να μην επιβραβεύονται διαγωνιζόμενοι που δίνουν μεγάλες εκπτώσεις, αλλά προσφέρουν κακές τεχνικές λύσεις.

Οι υπόλοιπες μελέτες (μικρές κατ’ αντικείμενο και λιγότερο απαιτητικές από τεχνικής άποψης) ανατίθενται με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Ποιοτική επιλογή μελετών

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των μελετών, διενεργείται υποχρεωτικά ποιοτική επιλογή, σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών και υπηρεσιών, με βάση την εμπειρία των διαγωνιζομένων και τα προσόντα των στελεχών της ομάδας μελέτης.

Καθ’ όλη τη διαδικασία εκπόνησης, καθώς και κατά την παραλαβή της μελέτης διενεργείται ποιοτικός έλεγχος από ελεγκτή μελέτης – πάροχο υπηρεσιών. Προκειμένου για μελέτες τεχνικών έργων, στην ομάδα μελέτης του αναδόχου μετέχει πρόσωπο με εμπειρία στην κατασκευή αντίστοιχων έργων, που βεβαιώνει την κατασκευασιμότητα κρίσιμων τεχνικά στοιχείων του έργου.

Σχετικά με τον σκοπό των ρυθμίσεων, η ποιοτική επιλογή των διαγωνιζομένων προδιαθέτει το ποιοτικό προϊόν της σύμβασης, το οποίο περαιτέρω διασφαλίζεται με τη βεβαίωση περί της κατασκευασιμότητας της μελέτης και την εμπλοκή του ελεγκτή της μελέτης στη φάση εκπόνησης και παραλαβής της.

Μικρές συμβάσεις

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών, στοχεύει επίσης στην αντικειμενικοποίηση της ανάθεσης μικρών συμβάσεων, καθώς η απευθείας ανάθεση των συμβάσεων με προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 30.000 ευρώ για μελέτες και 15.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών, διατηρείται, αλλά τροποποιείται η διαδικασία.

Δεν απαιτείται πλέον να συντρέχει επείγουσα ανάγκη και ο ανάδοχος δεν επιλέγεται αυθαίρετα από την αναθέτουσα αρχή, αλλά κληρώνεται σε δημόσια κλήρωση μεταξύ όσων έχουν τα νόμιμα προσόντα και υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος.

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην πάταξη της αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας στην ανάθεση μικρών μελετών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αφού οι απευθείας αναθέσεις δεν θα γίνονται στον εκλεκτό της αναθέτουσας αρχής, αλλά τυχαία. Έτσι εξουδετερώνεται το κίνητρο των διοικήσεων των φορέων για την καταχρηστική εφαρμογή της απευθείας ανάθεσης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου αφορά τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων ωρίμανσης, που περιλαμβάνεται στο Ν 3669/2008 (κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων). 1. Οι κυριότεροι σκοποί που εξυπηρετούνται με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με τη λειτουργία της θεσπιζόμενης στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου «Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων» είναι:

α. Να θεραπευθούν οι παρατηρούμενες από καιρό αρρυθμίες στο όλο σύστημα παραγωγής των έργων.

β. Να εξασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η ομαλή, δηλαδή η ανεμπόδιστη και άρα ταχύτερη, εκτέλεση των έργων.

γ. Να εξαλειφθούν ενδεχόμενα αδιαφανούς επίβλεψης ή διαχείρισης των συμβάσεων εκτελουμένων έργων.

δ. Να ενσωματωθούν πλήρως στο εθνικό σύστημα δικαίου συγκεκριμένες προβλέψεις του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ), όπως ο «ανταγωνιστικός διάλογος», ή οι «συμφωνίες πλαίσιο».

Ο ρόλος της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών, η Αρχή θα ελέγχει αρχικά το στάδιο που προηγείται της σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή συναφών (τεχνικών) υπηρεσιών κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Θα πρόκειται για έλεγχο επί των συμβάσεων έργων εφόσον έχουν προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο του κατωφλίου εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.

Ο έλεγχος των υπαγομένων συμβάσεων θα ασκείται με τη διαπίστωση από την Αρχή της ύπαρξης, ή όχι, «ωριμότητας» για να κινηθούν από την αναθέτουσα αρχή οι σχετικές διαδικασίες ανάθεσης, με την έκδοση «βεβαιώσεων» περί του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συμβάσεων, με την απόφανση επί των υποβαλλομένων υπό των ενδιαφερομένων προδικαστικών «προσφυγών» και τέλος, με τη διατύπωση της «σύμφωνης» γνώμης της, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την ανάθεση μιας σύμβασης.

Έπειτα, η Αρχή θα ελέγχει το στάδιο που ακολουθεί τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων μέσω τακτικών, ή εκτάκτων επιθεωρήσεων, μέσω της επιβολής των προβλεπομένων από τον νόμο διοικητικών ή οικονομικών κυρώσεων στους αναδόχους και μέσω της συμμετοχής εκπροσώπου της Αρχής στις Επιτροπές Προσωρινής Παραλαβής των έργων.

Παράλληλα, στο ρόλο της Αρχής θα εμπίπτει ο έλεγχος των επιχειρήσεων εκτέλεσης δημοσίων και ιδιωτικών έργων, των τεχνικών που στελεχώνουν τέτοιες επιχειρήσεις, των μελετητών δημοσίων έργων και των παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης μέσω της τήρησης ειδικών για κάθε περίπτωση Μητρώων.

Η τήρηση των Μητρώων θα γίνεται από την Αρχή επί νέας βάσης και κατά τον τρόπο που θα καθοριστεί από τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ιδίας.

Η Αρχή θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, για τη συγκρότηση του οποίου θα επιλεγούν, σύμφωνα με το νομοσχέδιο «πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ακαδημαϊκή, επιστημονική ή επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών ή συναφών υπηρεσιών».

Οι οργανικές θέσεις στην Αρχή θα καλυφθούν, αφενός με την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, λοιπού προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ και δικηγόρων και αφετέρου, με υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω μετατάξεων ή αποσπάσεων.

Διαφήμιση
Σχολιάστε
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

OΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έξι στα δέκα ευρώ των μισθών πάνε σε φόρους-εισφορές

Δημοσιεύθηκε

στις

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η επιβάρυνση θα αφορά άμεσους και έμμεσους φόρους – Στο τραπέζι τα σενάρια για αυξήσεις σε καύσιμα, ΕΝΦΙΑ και νέα τέλη

Νέα βάρη στις ήδη επιβαρημένες τσέπες των εργαζομένων φέρνουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την επιβολή νέων φόρων, άμεσων και έμμεσων ύψους – μαζί με την παρέμβαση στο ασφαλιστικό – 5,5 δισ. ευρώ όπως ομολόγησε χθες και η Όλγα Γεροβασίλη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις με τα νέα μέτρα που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με τους δανειστές ενόψει της πρώτης αξιολόγησης θα οδηγήσει τα 6 απο τα 10 ευρώ των μισθών σε φόρους και εισφορές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2014 ήδη ένας εργαζόμενος με δύο παιδιά στην Ελλάδα πλήρωνε για φόρους και εισφορές το 43,4% του μισθού του. Αν, λοιπόν, συνυπολογιστεί το γεγονός ότι π.χ. για το 2016 εξετάζεται η επιβάρυνση των εισοδημάτων άνω των 9.100 ευρώ με περισσότερο φόρο, η αύξηση της έκτακτης εισφοράς και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό το επιπλέον βάρος που καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι.

Όπως ομολόγησε η κυβερνητική εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η λυπητερή για τους φορολογουμένους θα μοιραστεί ως εξής:

– 1,8 δισ. ευρώ από την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
– 1,8 δισ. ευρώ από άμεσους φόρους
– 1,8 δισ. ευρώ από έμμεσους φόρους

Ο «λογαριασμός» μεγαλώνει ακόμα περισσότερο αν υλοποιηθούν τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για να βρεθούν τα κονδύλια και να κλείσει η αξιολόγηση αλλά δεν έχουν διαψευστεί κατηγορηματικά από το οικονομικό επιτελείο:

– για αυξήσεις σε βενζίνη, φυσικό αέριο και ντίζελ

– για επιβολή τέλους στις συνδέσεις του Internet είτε στις συνδέσεις που προσφέρονται από παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας, είτε στις συνδέσεις μέσω κινητών συσκευών

– για αύξηση εσόδων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ

– για επιβολή ειδικού τέλους κατανάλωσης και στη συνδρομητική τηλεόραση

Τις εντυπώσεις προσπάθησε να απαλύνει ο Γιώργος Χουλιαράκης ο οποίος μιλώντας την Τρίτη στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής υποστήριξε ότι αν η «πορεία εσόδων είναι καλύτερη από αυτή που προβλέπεται τότε αρκετά από αυτά τα μέτρα δεν θα υλοποιηθούν. Θα νομοθετηθούν αλλά δεν θα υλοποιηθούν» αναφέροντας ως παράδειγμα την περίπτωση του επιβαλλόμενου φόρου στα δελτία του ΟΠΑΠ από τον οποίο η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα εισπράξει περί τα 500 εκατ. ευρώ και άρα θα μπορέσει να «ακυρώσει» την υλοποίηση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

OΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Σε 36 δόσεις και χωρίς προκαταβολή η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δημοσιεύθηκε

στις

ΔΕΗ

To πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την 1η Απριλίου έως την 31η Ιουλίου – Ειδικές προβλέψεις για τους επιχειρηματικούς πελάτες με πρόγραμμα επιβράβευσης που θα παρέχει έκπτωση 10% στην αξία του ρεύματος

Δημοσίευσε η ΔΕΗ το νέο πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα το οποίο για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή.

Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης «όλοι έχουν πλέον την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης, πράγμα καθοριστικής σημασίας για την οικονομική της ευρωστία. Με αυτό τον τρόπο, εκτός των άλλων, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών, με προοπτική τη μείωση και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών πελατών, μετά την πρόσφατη μείωση των τιμολογίων των συνεπών επιχειρηματικών πελατών».

Η ΔΕΗ καλεί όλους τους πελάτες της με ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανταποκριθούν στη γενναιόδωρη αυτή νέα πρόταση για ρύθμιση. Ειδικά οι επιχειρηματικοί πελάτες (επαγγελματίες και επιχειρήσεις), εφόσον ενταχθούν σε ρύθμιση, εκτός του ότι επιλύουν μια χρονίζουσα σοβαρή εκκρεμότητα τους, εξασφαλίζουν και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιβράβευσης «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» που εγκαινιάζει η ΔΕΗ από 1ης Απριλίου το οποίο επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματικούς πελάτες  παρέχοντας έκπτωση 10% στην αξία του ρεύματος.

Συγκεκριμένα, σήμερα 29 Μαρτίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, αποφάσισε  τα εξής:

1. Για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή.

Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διακανονισμών.

2. Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω προγράμματος, από 01.08.2016 και εξής, οι Οικιακοί πελάτες,  οι Επαγγελματίες  και οι Επιχειρήσεις, θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Διακανονισμών, ως εξής:

Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά:
– Προκαταβολή: μόλις το 5% της συνολικής οφειλής
– Μηνιαίες δόσεις: ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.

Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή):
– Προκαταβολή: 15% της συνολικής οφειλής
– 18 μηνιαίες δόσεις

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εποχικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, καθώς επίσης: οι αγρότες, οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων.

3. Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.  Ακόμη όμως και σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μίας – των οφειλομένων δόσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

OΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται μέχρι το Μάιο η απόσυρση των αυτοκινήτων

Δημοσιεύθηκε

στις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Την παράταση του μέτρου της απόσυρσης αυτοκινήτων έως τον Μάιο αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση που υπεγράφη την περασμένη Πέμπτη. Η απόφαση που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, προβλέπει νέα ποσοστά απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα.

Με την τροπολογία:

1) Προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μέχρι 20.000 ευρώ, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2001.

2) Προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3.500 τόνων, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.2001.

3) Αποσύρονται παλαιά αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.2001 και δεν οφείλονται για αυτά τέλη κυκλοφορίας με την προθεσμία απόσυρσής τους να καθορίζεται έως τις 20.5.2016.

4) Ορίζεται ως νέα προθεσμία βεβαίωσης και καταβολής του τέλους ταξινόμησης των καινούργιων αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με μερική απαλλαγή, η 31η Μαΐου 2016.

5) Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε στις περιπτώσεις που επίσημοι διανομείς ή έμποροι έχουν ήδη παραλάβει από την αρχή του έτους αυτοκίνητα που πληρούν τα κριτήρια των παραπάνω περιπτώσεων, με καταβολή ολόκληρου του τέλους ταξινόμησης και τα οποία μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων, να επιστρέφεται η διαφορά αυτού, με βάση τα νέα ποσοστά απαλλαγής κατά περίπτωση.

6) Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που παρελήφθησαν από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων για εκθεσιακούς σκοπούς και για τα οποία προβλέπεται εξάμηνη αναστολή της είσπραξης του βεβαιωθέντος τέλους ταξινόμησης, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα καταβληθεί μέχρι 31.5.2016.

Οι απαλλαγές από το τέλος ταξινόμησης που αντιστοιχούν ανά κατηγορία, φαίνονται (ενδεικτικά) στον πίνακα που ακολουθεί:

pinakas_aposursi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

OΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» των νέων συντάξεων κατά 30% απαιτεί το ΔΝT

Δημοσιεύθηκε

στις

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Κατώτατη σύνταξη 380 ευρώ –Μείωση των επικουρικών για 125.000 συνταξιούχους

Κατώτατη σύνταξη 380 ευρώ απαιτεί το ΔΝΤ για  15 χρόνια ασφάλισης αντί για 392 που ορίζει το μνημόνιο, πιέζοντας για χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης που οδηγούν σε περαιτέρω μείωση των νέων συντάξεων έως και 30%.

Ένα βήμα πίσω έχει κάνει η κυβέρνηση, αντιπροτείνοντας νέους συντελεστές που οδηγούν σε μειώσεις 10% έως 20%.

Η κλίμακα της ελληνικής πρότασης ξεκινά από 0,77% για κάθε έτος μέχρι την 15ετία από 0,80% της αρχικής πρότασης. Προβλέπει συντελεστή 0,95 για κάθε έτος ασφάλισης μεταξύ 19 και 21 (από 1,04) 1,4 για τα έτη από 24 έως 27 (από 1,29),  1,84 για τα έτη 33-36 (έναντι 1,69 της αρχικής πρότασης) και 2% για τα έτη 40 έως 42, όπως προέβλεπε και η αρχική πρόταση Κατρούγκαλου.

Τα ποσοστά αναπλήρωσης  θα αποτελέσουν κομβικό σημείο της διαπραγμάτευσης καθώς ο υπουργός εργασίας έχει τονίσει ότι θα δεχθεί περαιτέρω μειώσεις των συντελεστών.

Την ίδια ώρα ανοιχτό μένει  έως την επιστροφή των δανειστών το ποσοστό μείωσης της βασικής σύνταξης για τη 15ετία ,με την ηγεσία του υπουργείου εργασίας να υποστηρίζει ότι έχει «κλειδώσει» στο ποσό των  345,6 ευρώ ( 384 ευρώ για την 20ετία) και τους δανειστές να ζητούν περαιτέρω συμπίεσή της κάτω και από  300 ευρώ . Δύσκολα θα γεφυρωθούν  οι διαφορές και στο κεφάλαιο των επικουρικών συντάξεων που αναμένεται να  «κουρευτούν» έως και 40%. Το Υπουργείο Εργασίας «φωτογραφίζει» ως πρώτα «θύματα» των περικοπών  περίπου 125.000 συνταξιούχους με υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης . Πρόκειται για συνταξιούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης ,των ασφαλιστικών ταμείων , των εμπορικών καταστημάτων ,της ΔΕΗ ,  της ΕΡΤ , των τραπεζών (  Εθνικής ,Alpha και πρώην ΕΤΒΑ ) των ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων ,των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κα.

Πάντως παρότι αποδέχεται μειώσεις στις επικουρικές ( εξοικονόμηση 200 εκ. ευρώ) , η ελληνική πλευρά επιμένει στην πρόταση  για αύξηση των εισφορών, κατά μία ή ακόμη και κατά μισή μονάδα καθώς διαφορετικά δεν καλύπτεται έλλειμμα του ΕΤΕΑ  ( σήμερα 650 εκ ευρώ) το οποίο υπολογίζεται ότι θα φθάσει σε υπέρογκα ύψη το διάστημα 2018-2024.

Στις κατηγορίες που «φωτογραφίζονται» θα ισχύσει ο «κόφτης» των 1400 ευρώ . Δηλαδή θα γλιτώσουν από τις περικοπές οι συνταξιούχοι με άθροισμα κύριας και επικουρικής έως 1400 ευρώ ακόμα ενώ το ποσοστό μείωσης για τους υψηλοσυνταξιούχους δε θα υπερβεί το 40% . Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου εργασίας από τους 1,2 εκ συνταξιούχους του Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου, μόνο 125.000 θα θιγούν από τη μείωση των επικουρικών. Πχ . Συνταξιούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης με 35 χρόνια ασφάλισης και πτυχίο ΑΕΙ εισπράττει 1400 ευρώ κύρια σύνταξη κα 230 επικουρική , σύνολο 1630 ευρώ. Το ποσοστό μείωσης του υπερβάλλοντος ποσού των 230 ευρώ , σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου εργασίας θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες.

Α) την τελική απόφαση των δανειστών για το αν δέχονται μερική αύξηση των εισφορών κατά 0,50 έως 1% στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και

Β) την απόδοση που εξασφαλίζει η αξιοποίηση των αποθεματικών του ΕΤΕΑ που σήμερα ανέρχονται σε 2,6 δις ευρώ .  Οι δανειστές δε δέχονται ως αντίβαρο την αξιοποίηση της περιουσίας . Αλλά ακόμα και αν γινόταν αποδεκτή η πρόταση, το «σπάσιμο» των ομολόγων ενέχει τον κίνδυνο να καταγραφούν μεγάλες ζημιές , όπως έγινε και στο πρόσφατο παρελθόν.

Ωστόσο , ακόμα και το σύνολο της περιουσίας να ρευστοποιηθεί δεν καλύπτει ούτε τις ετήσιες ανάγκες του ΕΤΕΑ το οποίο πέρυσι δαπάνησε 3 δις ευρώ για την πληρωμή των τρεχουσών συντάξεων αλλά και την καταβολή των αναδρομικών σε καθυστερούμενες συντάξεις . ( Τα συσσωρευμένα εκκρεμή αιτήματα ξεπερνούν τα 100.000).

Οι δανειστές συμφώνησαν να διατηρηθεί έως το 2018 η «προσωπική διαφορά» που θα προκύψει μετά τον επανϋπολογισμό των συντάξεων, με την προϋπόθεση ότι στο νομοσχέδιο Κατρούγκαλου θα  προβλέπεται η φόρμουλα ( μαθηματικό μοντέλο) βάσει του οποίου θα γίνει ο επαναυπολογισμός ακόμα στις περιπτώσεις ελλιπών στοιχείων. Το 2017 ωστόσο θα επαναξιολογηθεί αν καλύφθηκε ο στόχος για περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης καθώς οι δανειστές έχουν πάντα στραμμένο το βλέμμα σε «μετρήσιμες» αποδόσεις που δεν είναι άλλες από τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ14 ώρες πριν

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ14 ώρες πριν

Το Σάββατο 18 Σεπτέμβρη στην Κομοτηνή το 47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή»

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ14 ώρες πριν

Κράτηση εισιτηρίων για τις συναυλίες του Φεστιβάλ Ειρήνης Δήμου Ιάσμου

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ15 ώρες πριν

Δήμος Μαρωνείας – Σαπών: Διαδικτυακές εκδηλώσεις για την εργασιακή ένταξη και την επιχειρηματικότητα

ΡΟΔΟΠΗ15 ώρες πριν

Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά της Θράκης για την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση

ΕΛΛΑΔΑ15 ώρες πριν

Κορωνοϊός: Lockdown σε Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ16 ώρες πριν

Ροδόπη: Διακινητές μετέφεραν έξι παράνομους μετανάστες

YΓΕΙΑ16 ώρες πριν

Κορωνοϊός: 25 κρούσματα στη Ροδόπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ16 ώρες πριν

Εισαγγελική έρευνα για τη δημοσίευση της λίστας με ονόματα παιδιών από τον Μπογδάνο

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ19 ώρες πριν

Οντέρ Μουμίν: «Εκτός πραγματικότητας ο Αμούτζας, νόμιμο το Φεστιβάλ»

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πριν

Νέο επεισόδιο μεταξύ Έλληνα και Τούρκου ψαρά στους Φούρνους Ικαρίας

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πριν

Επίθεση με βιτριόλι: «Προσπάθησε να με σκοτώσει, απέδειξε πόσο δειλή είναι»

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πριν

Κατερίνη – Γονείς: «Σατανικά τα τεστ και οι μάσκες, δεν άφησαν την κόρη μας να μπει στο σχολείο»

ΕΒΡΟΣ3 ημέρες πριν

Διακινητές επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα πάνω από 60 μετανάστες

TΟΥΡΚΙΑ3 ημέρες πριν

Προκλητικό ντελίριο Ερντογάν: «Πριν 100 χρόνια πετάξαμε τον εχθρό στη θάλασσα της Σμύρνης»

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ4 ημέρες πριν

Οντέρ Μουμίν: «Να καταστήσουμε τον Δήμο Ιάσμου ως τόπο ειρήνης»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 ημέρες πριν

Δημήτρης Χαρίτου: «Είναι ανάγκη τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά»

ΠΑΙΔΕΙΑ4 ημέρες πριν

Σχολεία: «Πρώτο κουδούνι» με μάσκες, πιστοποιητικά εμβολιασμού και self test

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ5 ημέρες πριν

Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο στη δυτική είσοδο της Κομοτηνής

ΕΛΛΑΔΑ6 ημέρες πριν

Γερμανία: Ζευγάρι Ελλήνων τσακώνεται και η γυναίκα εμβολίζει το αυτοκίνητο του άνδρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x