ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μάσκες, προσωπεία και πρόσωπο – Απόκριες και αντιφάσεις στο σημερινό βίο

Του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα

Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι ἀναγκαία μιὰ ἀνασκόπηση καὶ ἕνας ἀναστοχασμός, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω καὶ ἕναν σύχρονο ὅρο, τῶν γεγονότων ποὺ ζήσαμε καὶ γίναμε μάρτυρες τὴν περίοδο αὐτὴ ἀλλὰ καὶ τῶν βιωμάτων μας.

Γιατὶ ἄραγε εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ξανασκεφτόμαστε γεγονότα ἀπὸ τὴν ζωή μας καὶ γιατί χρειάζεται νὰ ἀνακεφαλαιώνουμε τὴν ζωή μας; Ὅπως ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας ἀνακεφαλαιώνει τὴν πίστη της ὅταν δέχεται προκλήσεις, ἔτσι καὶ ἐμεῖς οἱ πιστοὶ ἀνακεφαλαιώνουμε τὴν ζωή μας, τὰ βιώματά μας, τούτη τὴν περίοδο ποὺ εἰσερχόμαστε στὸ στάδιο τῆς νηστείας καὶ τῆς προσευχῆς, τοῦτες τὶς μέρες ποὺ ἑτοιμαζόμαστε νὰ εἰσέλθουμε στὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Μᾶς προετοιμάζει ἡ Ἐκκλησία γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὸ Πάσχα, νὰ ἑορτάσουμε τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μᾶς προετοιμάζει γιὰ νὰ βιώσουμε τὸ δικό μας Πάσχα, τὸ δικό μας πέρασμα ἀπὸ τὴν πτώση στὴν σωτηρία, μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὴν δική μας Ἀνάσταση, ἡ ὁποία ὅμως περνᾶ μέσα ἀπὸ τὸ πάθος, τὴν σταύρωση, τὶς δυκολίες τῆς ζωῆς καὶ κυρίως τοὺς πειρασμούς. Καὶ οἱ πειρασμοὶ εἶναι σήμερα, ὅπως πάντοτε ἄλλωστε, πολλοὶ καὶ ποικίλοι.

Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ξανασκεφτοῦμε καὶ νὰ ἀνασκοπήσουμε ὅσα μηνύματα ὡς κοινωνία πιστῶν εἰσπράξαμε αὐτὸ τὸ διάστημα τῶν τριῶν ἑβδομάδων τοῦ Τριωδίου, τόσο ἀπὸ τὴν ζωή μας μέσα στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν κόσμο, τὴν κοινωνία μας.

Καλούμαστε νὰ τὰ συνδυάσουμε καὶ νὰ τὰ σχολιάσουμε, νὰ διατυπώσουμε τὴν ἄποψή μας ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, προκειμένοι περισσότερο προβληματισμένοι καὶ καλύτερα ἐνημερωμένοι νὰ προσπαθήσουμε συνειδητὰ ἀλλὰ καὶ βιωματικὰ νὰ γνωρίσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ καθαρίσουμε τὴν καρδιά μας ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ μᾶς δημιουργοῦν προβλήματα στὴν πορεία γιὰ τὴν σωτηρία μας. Νὰ ἀποδιώξουμε ἀπὸ τὴν ψυχή μας ὅλα αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ πορευτοῦμε στὸν δρόμο τῆς προσευχῆς, στὸν δρόμο τῆς νηστείας καὶ τῆς καταλλαγῆς μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους μας, ὥστε καθαροὶ καὶ δυνατοὶ μέσα ἀπὸ τὴν συμμετοχή μας στὰ μυστήρια νὰ πορευτοῦμε στὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀνάστασή μας καὶ στὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Θεό.   

Καὶ πρῶτα-πρῶτα στὴν λατρευτική μας ζωή, τὴν τόσο πλούσια καὶ τόσο διδακτική. Τὶς τρεῖς Κυριακὲς ποὺ πέρασαν ἀκούσαμε τὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ καὶ τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ Κρίσεως. Τρία δηλαδὴ ἀναγνώσματα, τὰ ὁποῖα καθόρισε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ διαβάζονται τὴν περίοδο αὐτὴ τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τὰ εὐαγγελικὰ αὐτὰ ἀναγνώσματα διαβάζονται τὴν περίοδο αὐτὴ ὡς ἕνα ἀλφαβητάριο γιὰ ὅλους μας ποὺ μᾶς εἰσάγουν στὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας μας. Εἶναι οἱ μόνιμοι, σταθεροὶ καὶ ἀσφαλεῖς «ὁδοδεῖκτες» ποὺ θέτει ἡ Ἐκκλησία στὴν συνειδητὴ καὶ μὲ ἐλευθερία βουλήσεως πορεία μας πρὸς τὴν Ἀνάσταση.

Μὲ τὸ πρῶτο ἀνάγνωσμα ὁ Κύριος ὑποδεικνύει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο διὰ τῆς προσευχῆς μποροῦμε πραγματικὰ νὰ ἐπικοινωνοῦμε μαζί Του. Μὲ τὸ δεύτερο ὑποδεικνύει τὸ ἀτελεύτητο ἔλεος τῆς μεγαλοσύνης Του πρὸς κάθε εἰλικρινῶς μετανοούντα, σηματοδοτώντας ἔτσι τὸν δρόμο ποὺ μποροῦμε ἐν ἐλευθερίᾳ νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν περίοδο τῆς συνειδητοποίησης καὶ τῆς μετάνοιας, ἰδιαίτερα τώρα ποὺ εἰσερχόμαστε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τὸ τρίτο, μᾶς ἀποσαφηνίζει τὸ μέτρο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Κύριός μας στὴν μελλοντική κρίση θὰ ἀξιολογήσει τὸ πέρασμά μας ἀπὸ τὴν γῆ ποὺ εἶναι ἕνα καὶ μόνον: ἡ ἀγάπη ποὺ προσφέραμε στὸν πλησίον μας, στὸν ἀδελφό μας.    

Στὴν κοινωνία τὰ προτάγματα ποὺ μᾶς πλημμύρισαν καὶ φέτος, παρὰ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἦταν ἄλλα: Ἀπόκριες, μεταμφίεση, μάσκες, γλέντια καὶ χαρά, ἀλλὰ καὶ «ἔθιμα ἀνατροπῆς», γιατὶ οἱ Ἀπόκριες ἔχουν συνδεθεῖ μὲ τὸ ξεφάντωμα καὶ τὴν κραιπάλη, μὲ τὴν ἀναζήτηση μονομερῶς τῶν ὁρίων τῆς ὑλικῆς μας ὑπόστασης. Ἔτσι, ἐξηγοῦνται καὶ τὰ ἀπαραίτητα συνοδευτικὰ τῶν μεταμφιέσεων τῶν Ἀπόκρεων, ὅπως εἶναι οἱ μάσκες ποὺ μετατρέπουν τὸ πρόσωπό μας σὲ προσωπεῖο. Εἶναι ἐπιθυμητὸ νὰ χαίρεται ὁ ἄνθρωπος, ἡ χαρὰ εἶναι μέσα στὴν ὀρθόδοξη πίστη. Ὅμως ἡ χαρὰ τοῦ χριστιανοῦ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν «κατὰ Χριστὸν ζωή», εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν συμμετοχή μας στὴν χαρὰ τῆς λατρευτικῆς ζωῆς, στὴν εὐχαριστιακὴ κοινωνία τῶν προσώπων.

Οἱ μάσκες ὅμως τῆς Ἀποκριᾶς ἀπαξιώνουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, τὸ ἀλλοιώνουν, τὸ ἐξουδενώνουν, τὸ ταυτίζουν μὲ τὸ προσωπεῖο. Γιατὶ τὸ προσωπεῖο, ἡ μάσκα, κρύβει τὸ πρόσωπο, κρύβει τὴν ταυτότητά μας, κρύβει τὴν ἴδια μας τὴν προσωπικότητα, διατρεβλώνει τὴν ὕπαρξή μας.  

Ἔτσι ἀντιμετωπίζει ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοσή μας τὸν ἄνθρωπο ὡς μιὰ ψυχοσωματικὴ ἑνότητα, γιατὶ γιὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο ψυχή, δὲν εἶναι μόνο σῶμα, δὲν εἶναι μόνο ὑλικός, ἀλλὰ εἶναι καὶ τὰ δύο. Εἶναι τὸ «συναμφότερον» τῶν Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας μας. Γιατὶ μόνο μὲ τὸ «συναμφότερον» θὰ κατακτήσουμε τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν», μόνον ἔτσι θὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν σωτηρία.           

Ὁ πιστὸς συνειδητὰ ἀρνεῖται αὐτὸν τὸν διαχωρισμό, αὐτὴν τὴν διάσπαση τῆς ἑνότητας τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὴν τὴν ἐξουδένωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ἀπὸ τὸ προσωπεῖο, τὴ μάσκα, καὶ ἰδιαίτερα ὅταν μὲ τὸ πρόσχημα τῆς σάτυρας βεβηλώνονται –ἀκόμα καὶ ὅταν ὑπάρχει ἀγαθὴ προαίρεσις κατὰ τὸ ἔθος τῆς λαϊκῆς παράδοσης ἢ δημιουργικῇ ἀδείᾳ– ἀσεβῶς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Εἶναι λυπηρὸ νὰ βεβηλώνεται ἡ πίστη, νὰ χλευάζονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ λαοῦ μας.

Τὸ κέντρο τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς μας εἶναι ἡ λατρευτικὴ σύναξη, ὁ ἐκκλησιασμός μας, καὶ ἡ συχνὴ μετοχή μας στὸ κατ’ ἐξοχὴν μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στὸ μυστήριο τῆς Ζωῆς.

Ἡ λατρευτική μας ζωὴ εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας μας, εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς πολιτιστικῆς μας παράδοσης, εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας τῆς γλώσσας μας, τῆς ποίησής μας, τῆς μουσικῆς μας παράδοσης, εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς ζωῆς μας. Οἱ ἱερὲς εἰκόνες διασώζουν τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μας, διασώζουν τὸν τρόπο ποὺ βλέπουμε τὸν κόσμο, εἶναι τὸ βλέμμα μας, εἶναι ὁ τρόπος ποὺ γνωρίζουμε τὸν κόσμο, τὴν Πλάση, εἶναι ὁ τρόπος ποὺ προσεγγίζουμε τὸν Θεό. Εἶναι ὁ τρόπος τῆς σωτηρίας μας, καὶ ἀκριβῶς γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας ὅρισε ἡ Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ εἶναι ἀφιερωμένη στἠν Ἀναστήλωση τῶν Εἰκόνων.

Τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας εἶναι καὶ ἡ Κυρία Θεοτόκος. Εἶναι ἡ Παναγία καὶ Μητέρα ὅλων τῶν χριστιανῶν. Εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐνανθρωπισθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ Τιμιωτέρα τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἡ Ἐνδοξοτέρα τῶν Σεραφείμ. Εἶναι ἡ μεσίτρια πάντων τῶν χριστιανῶν, ἡ ἔχουσα παρρησία πρὸς τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Θεό μας.   

Ὁ πιστὸς ἀγωνίζεται για τὴν κατάκτηση τῆς «ἐν Χριστῷ ζωῆς», νὰ μετάσχει στὴν ζωή, στὸ Πάθος καὶ στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γνωρίζει τὴν πίστη του, ἀγωνίζεται καὶ τὴν διαφυλάσσει ἀπὸ τὶς κατὰ καιροὺς ἐπιθέσεις, ὅπως ἔχει δείξει ἡ Ἐκκλησία μας στὴν δισχιλιετὴ ἱστορία της. Τὰ «κατ’ ἔθος» δρώμενα εἶναι ἑπομένως μᾶλλον δικαιολογίες γιὰ τοὺς «ἀνηλίκους» τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καὶ παράδοσής μας, στὴν ὁποία ὁ θρησκευτικός, ἢ καλύτερα ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀναλφαβητισμὸς δὲν δικαιολογεῖται νὰ εἶναι διαρκής.

Ἐλαχίστη ἐνθύμηση γιὰ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους ὁ πιστὸς πορεύεται πρὸς τὴν χαρὰ καὶ κατακτᾶ τὴν χαρά,  οἱ λόγοι τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, διαρκῶς σύγχρονοι καὶ καθημερινοί:  Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστὲ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. (Β΄ Κορ. 6, 14-16)

Ἂν καὶ ἐφ’ ὅσον βέβαια συνειδητὰ ἐμεῖς θεωροῦμε ὅτι εἴμαστε «ναὸς» καὶ «λαὸς» «Θεοῦ ζῶντος».  

Καλὴ Ἁγία καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστὴ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: «Δώρο που μας χάρισε ο Θεός το εμβόλιο»

Η Ιερά Σύνοδος τονίζει πως η ανθρωπότητα έχει πλέον στη διάθεση της στο εμβόλιο, «το οποίο είναι ικανό να υψώσει τείχος στην εξάπλωση της πανδημίας»

Δημοσιεύθηκε

στις

Την εμπιστοσύνη της προς την επιστημονική κοινότητα και το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, που μπορεί να υψώσει τείχος στην πανδημία, εκφράζει η Ιερά Σύνοδος, καλώντας με εγκύκλιό της όλες τις Μητροπόλεις να επωφεληθούν από το «δώρο που μας χάρισε ο Θεός».

Στην εγκύκλιό της που θα διαβαστεί προς τους πιστούς την επόμενη Κυριακή, 25 Ιουλίου, η Ιερά Σύνοδος, τονίζει ότι «το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την Αγιογραφική, Πατερική και Κανονική Διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας» και συνιστά προς όλους, σε συννενόηση με τον ιατρό τους, να επωφεληθούν της παροχής από την επιστήμη αυτού του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Παράλληλα, η Ιερά Σύνοδος τονίζει πως η ανθρωπότητα έχει πλέον στη διάθεση της στο εμβόλιο, «το οποίο είναι ικανό να υψώσει τείχος στην εξάπλωση της πανδημίας».

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΣ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ

Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Τρίτης 13ης Ιουλίου 2021 προσήλθαν ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας και ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής κ. Σωτήριος Τσιόδρας, προς τους οποίους ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Αρχιερείς έθεσαν πολλά ερωτήματα τόσο για την πορεία της πανδημίας, όσο και για τη χρήση των νέων εμβολίων κατά της Covid-19, εκφράζοντας προβληματισμούς και απορίες Κληρικών και λαϊκών χριστιανών, μελών της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τα ερωτήματα εστάλησαν και γραπτώς και απαντήθηκαν αρμοδίως. Ως εκ τούτου, αποστέλλονται ακολούθως προς ενημέρωση του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού της Εκκλησίας της Ελλάδος:

Έχω κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Στην περίπτωση αυτή, τι προστασία έχω από τη μετάλλαξη «Δέλτα»;

Όλα τα εμβόλια (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson) προσφέρουν υψηλή προστασία για την αποφυγή σοβαρής νόσησης, διασωλήνωσης και θανάτου, όπως και για την πιθανότητα να νοσήσει κάποιος και να μπει στο νοσοκομείο. Η υψηλή αυτή προστασία ισχύει και για τη μετάλλαξη «Δέλτα».

Εφόσον έχω κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, θα χρειαστεί ύστερα από κάποιους μήνες να κάνω και μια τρίτη ή τέταρτη δόση;

Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα θα χρειαστούν επιπλέον αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου έναντι της COVID-19 επειδή ακόμα μαθαίνουμε πόσο διαρκεί η ανοσία τόσο μετά τη νόσηση, όσο και μετά τον εμβολιασμό. Επιπλέον, η αυξημένη παρουσία των μεταλλάξεων μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα χορήγησης των αναμνηστικών δόσεων.

Αν αρρωστήσω από κορωνοϊό, παρότι έχω κάνει το εμβόλιο, υπάρχει κίνδυνος να χρειαστώ διασωλήνωση;

Μέχρι σήμερα σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρής νόσησης από τον ιό, διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ. Η περίπτωση να νοσήσει βαριά κάποιος πλήρως εμβολιασμένος και να νοσηλευτεί είναι σπάνια και όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως συνυπάρχει υποκείμενο νόσημα.

Το βασικό επιχείρημα ορισμένων αντιρρησιών είναι ότι το εμβόλιο περιέχει εμβρυικά κύτταρα και όταν δέχεσαι το εμβόλιο, είναι σαν να σκοτώνεις το έμβρυο για να ζήσεις εσύ. Θα πρέπει να διευκρινισθεί από επιστήμονες όσον αφορά στα στοιχεία που περιέχονται στο εμβόλιο. Πολλοί από τους Χριστιανούς βρίσκονται σε σύγχυση. Υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι διαφωνούν. Τελικά, στα εμβόλια χρησιμοποιούνται εμβρυικά κύτταρα;

Κανένα από τα εμβόλια COVID-19 που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας δεν περιέχει εμβρυικά κύτταρα. Πιο συγκεκριμένα, εμβρυικές κυτταρικές σειρές (όχι ο εμβρυικός ιστός) χρησιμοποιούνται μερικές φορές στη διαδικασία παρασκευής εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων έναντι της COVID-19. Οι εμβρυικές κυτταρικές σειρές προέρχονται από ιστούς εμβρύων από θεραπευτική διακοπή της κύησης και ελήφθησαν εδώ και δεκαετίες (1960, 1973, 1985). Αυτά τα κύτταρα αναπαράγονται έκτοτε στο εργαστήριο και αφαιρούνται πριν από την ολοκλήρωση της παρασκευής των αντίστοιχων εμβολίων. Δεν τίθεται λοιπόν ζήτημα χριστιανικής ηθικής για τη χρήση των εμβολίων, τα οποία σώζουν ζωές.

Υφίσταται έλεγχος της προσωπικότητας μέσα από το εμβόλιο;

Το εμβόλιο δεν επιδρά στην προσωπικότητα του εμβολιαζόμενου ατόμου.

Περιέχει το εμβόλιο μαγνητισμό ή νανοσωματίδια ή «τσιπάκι»;

Τα εμβόλια έναντι της COVID-19 δεν περιέχουν μικροτσίπ. Αυτά είναι εξωπραγματικές θεωρίες, οι οποίες βασίζονται σε μἰα λανθασμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης που πραγματοποιείται στο διαδίκτυο. Με νανοσωματίδια καλύπτονται τα μόρια mRNA, τα οποία αποβάλλονται ταχύτατα από τον οργανισμό. Τα συστατικά των εμβολίων αναγράφονται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος.

Στον εμβολιασμένο θα υπάρξουν θανατηφόρες παρενέργειες τα επόμενα χρόνια;

Τα σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 είναι ασφαλή. Από όλα τα γνωστά εμβόλια που χορηγούνται στην παιδική ηλικία, δεν καταγράφονται θανατηφόρες παρενέργειες εδώ και δεκαετίες. Άλλωστε το συστατικό (αντιγόνο) των εμβολίων καταστρέφεται από τον ίδιο τον οργανισμό μόλις προκαλέσει την παραγωγή αντισωμάτων που συμβάλλουν στην προστασία μας. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων παρουσιάζονται τις πρώτες εβδομάδες μετάτη χορήγησή τους, είναι ήπιες και βραχυπρόθεσμες και δεν εμφανίζονται σε όλους.

Πολλά νέα ζευγάρια έρχονται και ρωτούν αν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο διότι ο γιατρός τούς είπε: «Αν θέλετε να τεκνοποιήσετε, δεν πρέπει να κάνετε το εμβόλιο». Ποια είναι η αλήθεια;

Δεν υπάρχει κίνδυνος για την τεκνοποίηση από τον εμβολιασμό. Δεν έχει διαπιστωθεί βλαπτική επίδραση από το εμβόλιο στη γονιμότητα ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με μελέτες, τα εμβόλια mRNA μπορεί να χορηγηθούν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού, καθώς εκτιμάται ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την έγκυο  ή το έμβρυο διότι δεν είναι εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς. Το mRNA στο εμβόλιο αποδομείται γρήγορα με τις συνήθεις κυτταρικές διεργασίες και δεν εισέρχεται στον πυρήνα του κυττάρου.

Τα εμβόλια είναι σε πειραματικό στάδιο;

Τα εμβόλια δοκιμάζονται πριν πάρουν την άδεια κυκλοφορίας σε χιλιάδες εθελοντές και, εφόσον κριθούν αποτελεσματικά και ασφαλή, χορηγούνται στο ευρύ κοινό. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 3.510.000.000 δόσεις εμβολίων σε όλον τον κόσμο.

Ποιες είναι οι διαφορές των εμβολίων mRNA με τα «παραδοσιακά» εμβόλια;

Στα «παραδοσιακά» εμβόλια χρησιμοποιούνται ολόκληροι μικροοργανισμοί (μικρόβια/ιοί), νεκροί ή με μειωμένη λοιμογόνο δράση. Τα εμβόλια mRNA μοιάζουν με ταχυδρόμο που μεταφέρει μια πληροφορία στον ανθρώπινο οργανισμό, προκειμένου αυτός να κατασκευάσει ένα μικρό πρωτεϊνικό τμήμα του ιού, την πρωτεΐνη της ακίδας, η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει στην παραγωγή των προστατευτικών αντισωμάτων.

Πώς είναι δυνατόν, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να παραχθεί αποτελεσματικό και πιστοποιημένο εμβόλιο;

Η πανδημία, ως γενική απειλή για την ανθρωπότητα, συνέβαλε στην παγκόσμια συνεργασία επιστημόνων και ερευνητικών κέντρων που χρηματοδοτήθηκαν για να εφαρμόσουν μία καινοτόμο τεχνολογία για την παρασκευή των εμβολίων, τα οποία δοκιμάστηκαν σε εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές. Είναι αυτονόητο ότι τα στάδια εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των εμβολίων και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν παρακάμπτονται ποτέ,αφού πάντα η παραγωγή των εμβολίων θα πρέπει να πληροί τις δύο αυτές απαρέγκλιτες παραμέτρους: την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.

Υπάρχουν αντισώματα για τη θεραπεία ασθενών. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η θεραπεία; Γιατί δεν χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερο αριθμό;

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για τη νόσο COVID-19. Στις προσπάθειες θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου περιλαμβάνεται και η χορήγηση αντισωμάτων (γ-σφαιρίνη, μονοκλωνικά), τα οποία έχουν χορηγηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις και στη χώρα μας, χωρίς όμως να αποτελούν θεραπεία για τη νόσο.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα των ιατρών, η οποία νυχθημερόν αγωνίζεται για την απαλλαγή των ανθρώπων από τη θανατηφόρο πανδημία. Με τον φωτισμό του Θεού και την επίπονη προσπάθεια των επιστημόνων ερευνητών, η ανθρωπότητα έχει πλέον στη διάθεσή της το εμβόλιο, το οποίο είναι ικανό να υψώσει τείχος στην εξάπλωση της πανδημίας.

Ο εμβολιασμός αποτελεί μέγιστη πράξη ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο, ενώ το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την Αγιογραφική, Πατερική και Κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. Κατά συνέπεια, τα μέλη της Εκκλησίας μπορούν ελεύθερα, σύμφωνα με την υπόδειξη του ιατρού τους, να επιλέξουν την πράξη του εμβολιασμού, δίχως τον οποιονδήποτε φόβο ότι αυτή η επιλογή θα έχει επίπτωση στη σχέση τους με τον Θεό και την Εκκλησία ή και σε αυτήν τη σωτηρία τους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Ηγούμενος Εφραίμ -Δεν ανταποκρίνεται στην αγωγή

Ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου υπέστη και σηπτικό σοκ, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία: Ο Ηγούμενος Εφραίμ στο Βατοπαιδινό Μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο ηγούμενος Εφραίμ που δίνει μάχη με τον κορωνοϊό για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 64χρονος μοναχός βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες 20 μέρες. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε στις 4 Ιουνίου όταν και οι γιατροί πήραν την απόφαση να τον διασωληνώσουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναπνευστική ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι γιατροί που τον παρακολουθούν ο πυρετός του παραμένει σε υψηλά επίπεδα (39-40 βαθμοί), ενώ ο οργανισμός του δεν ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή που του έχουν χορηγήσει.

Το βράδυ της Τετάρτης οι γιατροί έκαναν προσπάθεια για αποσωλήνωση, αλλά χωρίς επιτυχία. Ο ηγούμενος Εφραίμ ανέβασε διοξείδιο με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί ξανά. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε περαιτέρω καθώς υπέστη και σηπτικό σοκ.

Ο 64χρονος πάσχει από κάποια υποκείμενα νοσήματα που σε συνδυασμό με τον κορωνοϊό, έχουν επιβαρύνει αρκετά την κατάστασή του. Συγκεκριμένα ο Εφραίμ πάσχει από σάκχαρο και καρδιολογικά προβλήματα.

Οι γιατροί που παρακολουθούν την πορεία της υγείας του είναι σε διαρκή επικοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη διοίκηση του Αγίου Όρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιατρική ομάδα που τον φροντίζει είναι η ίδια που ήταν κοντά στους Αρχιεπισκόπους Αλβανίας Αναστάσιο και Αθηνών Ιερώνυμο όταν και εκείνοι έδωσαν τη μάχη με τον κορωνοϊό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θεία Λειτουργία για τους υποψήφιους φοιτητές στην Κομοτηνή

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 20:00 στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Δημοσιεύθηκε

στις

Ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών για την είσοδο των μαθητών της Γ’ Λυκείου στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα τελεστεί την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 20:00 απογευματινή Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κομοτηνή.

Η Ιερά Μητρόπολη συμμεριζόμενη την αγωνία των παιδιών στην κρίσιμη αυτή στιγμή για τη μελλοντική τους πορεία, καλεί τους υποψήφιους σπουδαστές αλλά και τους γονείς και τους καθηγητές τους, να προσέλθουν στη Θεία Λειτουργία με προσευχητική διάθεση υπέρ των διαγωνιζομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Επιμνημόσυνη δέηση για την Άλωση της Πόλης στην Κομοτηνή

Το πρωί της Παρασκευής 28 Μαΐου στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

Δημοσιεύθηκε

στις

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, επί της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, θα τελεστεί το πρωί της Παρασκευής 28 Μαΐου στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στην Κομοτηνή.

Στην επιμνημόσυνη δέηση θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ κ. Μαρία Τζιάτζη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ14 ώρες πριν

Θεμιστοκλέους: «Τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου η τρίτη δόση εμβολίου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ15 ώρες πριν

Λύση για τα στεγαστικά δάνεια των Παλιννοστούντων διεκδικεί ο Στυλιανίδης

ΠΑΙΔΕΙΑ16 ώρες πριν

Έναρξη έργου Erasmus+ για την Πολιτιστική Κληρονομιά στο ΓΕΛ Ιάσμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ16 ώρες πριν

Συνελήφθη διακινητής μεταναστών στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ17 ώρες πριν

Οδική σύνδεση Καβάλας – Δράμας: «Ακόμη ένας εμπαιγμός στους πολίτες της ΑΜΘ»

TΟΥΡΚΙΑ17 ώρες πριν

Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα αρνήθηκε να μας βοηθήσει με τις πυρκαγιές»

TΟΥΡΚΙΑ18 ώρες πριν

Νέα πρόκληση Άγκυρας: «Η Ελλάδα κλείνει σχολεία της τουρκικής μειονότητας»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ21 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: «Κλειστά φώτα και μπάνιο με κρύο νερό το σχέδιο Μητσοτάκη για την ηλεκτροδότηση»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ21 ώρες πριν

Μητσοτάκης: «Ο χειρότερος καύσωνας από το 1987, ζητάμε τη βοήθεια των πολιτών»

ΕΛΛΑΔΑ22 ώρες πριν

Αστυνομία: 30 καταγγελίες και 14 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία το τελευταίο 24ωρο

ΒΟΥΛΗ2 ημέρες πριν

Στους Έλληνες Βουλευτές ξένων Κοινοβουλίων μίλησε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης

TΟΥΡΚΙΑ3 ημέρες πριν

Η Τουρκία καίγεται γιατί δεν διαθέτει ούτε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος – Μπουγέλωσαν τον Τσαβούσογλου

ΚΑΒΑΛΑ3 ημέρες πριν

Εγκαταλείπουν άρον – άρον τη Θάσο οι Ρουμάνοι τουρίστες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ5 ημέρες πριν

Στυλιανίδης σε Λιβανό: «Επείγον θέμα για τη Ροδόπη η ένταξη του Φράγματος Ιάσμου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ5 ημέρες πριν

Σπήλιος Λιβανός: «Αυτές είναι οι επτά μεγάλες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ»

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ6 ημέρες πριν

Γλυκερία και Ντιλέκ Κοτς στο 1ο Φεστιβάλ Ειρήνης του Δήμου Ιάσμου

ΚΑΒΑΛΑ7 ημέρες πριν

Βίντεο: Σοκαριστικό τροχαίο με τρεις νεκρούς στην Καβάλα

ΡΟΔΟΠΗ1 εβδομάδα πριν

Η πόλη της Κομοτηνής γιορτάζει την πολιούχο της Αγία Παρασκευή

ΡΟΔΟΠΗ1 εβδομάδα πριν

Νεκρός άντρας ύστερα από έκρηξη σε λυόμενη οικία στις Σάπες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ1 εβδομάδα πριν

Μήνυμα Σακελλαροπούλου σε Τουρκία: «Η συμπαράστασή μας στην Κύπρο είναι απόλυτη»

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x