Η προκήρυξη των εκλογών

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου οι εκλογές στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Οι επικεφαλής των συνδυασμών θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι και το Σάββατο 4 Νοεμβρίου – Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του ΕΒΕΡ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο προ των εκλογών από την εγγραφή τους και είναι ταμειακώς ενήμερα

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη είκοσι ενός συνολικά νέων μελών των τριών τμημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν στο κατάστημα του Επιμελητηρίου (οδός Καβείρων 12, Κομοτηνή) την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου από 07.00 πμ έως 20.00 μμ και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 από 07.00 πμ έως 18.00 μμ.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο προ των εκλογών από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 3-12-2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα.

Αναλυτικά, η προκήρυξη των εκλογών στο ΕΒΕ Ροδόπης:

Η Εκλογική Επιτροπή του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, έχοντας  υπόψη :

1. Τον  Ν.2081/92 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3419/2005 περί «Ρύθμισης του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» και ειδικότερα τις παραγράφους 1 και 2 του Ν.2081/1992 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.4484/2017

2. Τα Π.Δ 372/1992 (ΦΕΚ Α΄187/1992) «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4484/2017  και ισχύει σήμερα.

3. Το άρθρο 52 παρ.6 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/2016) .

4. Την από 24.08.2017  απόφαση της εκλογικής επιτροπής.

5. Την υπ΄ αρ. 11909/31.07.2017 (ΑΔΑ : Ω3ΥΧΟΡ1Υ-5ΝΕ)  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη είκοσι ενός (21) συνολικά ,νέων αιρετών μελών των τριών τμημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης , σύμφωνα με την παρακάτω εκπροσώπηση :

Α. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

Αντιπρόσωποι : Τρείς  (3), έδρες: τρείς (3)

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Αντιπρόσωποι : Έξι (6), έδρες: έξι (6)

Γ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντιπρόσωποι :  Δώδεκα (12), έδρες:  Δώδεκα  (12)

Οι εκλογές θα διενεργηθούν στο κατάστημα του Επιμελητηρίου, οδός Καβείρων 12 – Κομοτηνή, στις  4 & 5 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Δευτέρα και Τρίτη αντίστοιχα και ώρες για την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 από 07.00 πμ έως 20.00 μμ και για την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 από 07.00 πμ έως 18.00 μμ.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο προ των εκλογών από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 3-12-2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα.

Ταμειακώς ενήμερα –σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.4484/2017- θεωρούνται τα μέλη ως εξής:

1) Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος ( 2016).

2) Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλειτα τέλη τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ ή εφόσον είναι εγγεγραμμένα μόνο στο Μητρώο του Επιμελητηρίου, έχουν  είτε εξοφλήσει είτε διακανονίσει τις συνδρομές τους στο Επιμελητήριο  μέχρι και το έτος 2016 το αργότερο 40 ημέρες  προ των εκλογών δηλαδή μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως με μυστική δια ψηφοδελτίων από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο. Όσα μέλη του Επιμελητηρίου θεμελιώνουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούνται να προσέλθουν στις παραπάνω ημερομηνίες (4 & 5 Δεκεμβρίου 2017) για να ψηφίσουν έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας τους. Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μια ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση άσκησης περισσότερων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση, το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του.

Ειδικότερα, το εκλογικό δικαίωμα ασκείται επί ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο που αυτοδίκαια έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιρειών και συνεταιρισμών) από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ παρ.1 και 2 του Ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.4484/2017) και οι οποίοι για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική εξουσιοδότηση σε ειδικό έντυπο που καθόρισε η εκλογική επιτροπή  υπογεγραμμένη ανάλογα από τον Διαχειριστή ή τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η οποία θα συνοδεύεται και από αντίγραφο του ΦΕΚ /Ανακοίνωση ΓΕΜΗ  του ισχύοντος Διοικητικού τους Συμβουλίου .

Συγκεκριμένα :

1. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, έχει μια (1)  ψήφο.

2. Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

3. Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο(2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

4. Στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), δικαίωμα ψήφου έχουν μέχρι δύο από τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος υποδεικνυόμενοι από την εταιρεία.

5. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο ,αυτή του διαχειριστή της.

6. Στις ανώνυμες εταιρείες ,δικαίωμα ψήφου έχουν μέχρι και τρείς (3) εκπρόσωποι της υποδεικνυόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη που ορίζονται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

8. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

9. Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

10. Για αλλοδαπές ΑΕ και ΕΠΕ  μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

11. Κάθε συνεταιρισμός , δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού  γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ.

Η εκλογική επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με τα ανωτέρω ,να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους σε ειδικά έντυπα που διατίθενται στο Επιμελητήριο ή θα παραλάβουν ταχυδρομικά –στην εκλογική επιτροπή το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εκπρόσωποι δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν διότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους.

Υπενθυμίζεται ότι στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετάκλητα τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία δωροδοκία κλπ, όσοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμό εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψηφίων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστο ίσο με το μισό της.

Η εκλογική επιτροπή καλεί τους επικεφαλής των συνδυασμών να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής  το αργότερο τριάντα (30) ημέρες προ των εκλογών δηλαδή μέχρι και το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017. Το Επιμελητήριο θα παραμείνει ανοικτό το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 και το πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής για την ημέρα αυτή έχει οριστεί από τις 08.00 πμ μέχρι τις 15.00 μμ επισυνάπτοντας για κάθε αίτηση υποψηφιότητας:

– Γραμμάτιο είσπραξης του ταμείου του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα (50) ευρώ.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις  της παρ.4 του άρθρου 3γ του Ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 3γ του Ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα έντυπα εξουσιοδότησης διατίθενται από τη γραμματεία της εκλογικής επιτροπής του Επιμελητηρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:00 πμ μέχρι τις 15:00 μμ.  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού ο οποίος συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% των ψήφων.

Αν κανείς από τους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με απόλυτη πλειοψηφία. Αν κανείς από τους υποψηφίους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Το fonirodopis.gr σας ενθαρρύνει να εκφράζετε τις απόψεις σας ελεύθερα, χωρίς καμία λογοκρισία και κανέναν περιορισμό. Θερμή παράκληση, τα σχόλια να είναι γραμμένα στα ελληνικά (όχι greeklish), να μην είναι υβριστικά και προσβλητικά και να μην παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτονόητο είναι ότι η ομάδα διαχείρισης ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων των αναγνωστών, παρά μόνο για τα άρθρα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα.
Επιπλέον, σας ενθαρρύνουμε και σας προτρέπουμε να συμπορευτείτε μαζί μας στη μάχη κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Για οποιαδήποτε αντίστοιχη περίπτωση υποπέσει στην αντίληψη σας, επικοινωνήστε μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.